A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

21.08.2013 |

Донета Правила о раду транспортног система

Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао је сагласност на Правила о раду транспортног система природног гаса ЈП „Србијагас“, која је припремило предузеће "Србијагас" као оператор транспортног система.

Имајући у виду да се ради о једном од најважнијих и најкомплекснијих подзаконских аката у области природног гаса, спроведен је поступак јавних консултација и извршене су корекције и усаглашавања текста.
Правила о раду транспортног система ЈП „Србијагас“ урађена су у складу са Законом о енергетици и усаглашена са прописима Европске уније. Правилима се уређују принципи и поступци планирања развоја, услови прикључења на транспортни систем, мерење, опсег квалитета природног гаса, одржавање објеката на транспортном систему, размена података са операторима повезаних система и поступање у условима поремећаја.
Правилима о раду транспортног система дефинише се како оператор транспортног система обавља послове организовања и администрирања тржишта природног гаса и утврђује оквир којим се ближе регулишу права и обавезе учесника на тржишту. Правила уређују и приступ транспортном систему, расподелу капацитета и управљање преоптерећењем на овом транспортном систему, утврђивање дневних количина природног гаса по корисницима транспортног система, правила балансирања и обрачун одступања, као и финансијске обавезе корисника система.
Доношењем Правила о раду транспортног система ЈП „Србијагас“, успостављен је неопходан правни оквир за даљи развој и ефикасно функционисање тржишта природног гаса на принципу конкуренције и његово уклапање у јединствено европско тржиште.