A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

02.12.2014 |

Отварање тржишта природног гаса од 01.01.2015. године

Саопштење ЈП Србијагас

           Јавно предузеће СРБИЈАГАС упутило је купцима природног гаса Обавештење да, узимајући у обзир измене услова испоруке природног гаса у складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС“ бр 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12), Србијагас након 31.12.2014. године неће бити у могућности да испоручује природни гас купцима са којима нема закључен уговор о снабдевању, у складу са новонасталим условима на тржишту природног гаса.
           Наиме, у складу са чланом 140. и чланом 206., став 3., тачка 3. Закона о енергетици, од 01.01.2015. године, само домаћинства и мали купци имају право на јавно снабдевање, уколико не изаберу другог снабдевача. Неопходно је да сви остали купци изаберу снабдевача природним гасом на слободном тржишту и са њим закључе нови Уговор о снабдевању природним гасом.
           У складу са тим, ЈП СРБИЈАГАС је обавестило купце да је, као снабдевач, спремно да понуди снабдевање гасом од 01. јануара идуће године у складу са условима продаје предвиђеним уговорима, који су, такође, достављени купцима.
           У Обавештењу за сваку категорију купаца се наводи цена за гас обрачуната према моделу уговора и њему припадајућој методологији за израчунавање цене гаса. Купци су, уједно, замољени да најкасније до 20.12.2014. године, попуњене уговоре доставе надлежним службама ЈП СРБИЈАГАС.

           Иначе, модели уговорних односа су:

           1. Јавно снабдевање

1.1.1. јавно снабдевање – крајњи купац - домаћинство – мала потрошња – потпуно снабдевање
1.1.2. јавно снабдевање – крајњи купац - домаћинство – равномерни / неравномерни / ванвршни – потпуно снабдевање
1.1.3. јавно снабдевање – крајњи купац – правно лице / предузетник – мала потрошња остали – потпуно снабдевање
1.1.4. јавно снабдевање – крајњи купац – правно лице / предузетник – равномерни / неравномерни / ванвршни – потпуно снабдевање

           2. Снабдевање

2.1. Снабдевање крајњих купаца

2.1.1. снабдевање - крајњи купац
2.1.2. снабдевање - крајњи купац – потпуно снабдевање
2.1.3. снабдевање - крајњи купац до 500.000 м3/год. – потпуно снабдевање
2.1.4. снабдевање - крајњи купац – оператор система – потпуно снабдевање

2.2. Снабдевање Снабдевача

2.2.1. снабдевање – снабдевач
2.2.2. снабдевање - снабдевач – потпуно снабдевање

2.3. Снабдевање Јавних снабдевача

2.3.1. снабдевање - јавни снабдевач
2.3.2. снабдевање - јавни снабдевач – потпуно снабдевање

2.4. Резервно снабдевање

2.4.1. резервно снабдевање – крајњи купац – потпуно снабдевање

           Купцу који у периоду отварања тржишта не изабере новог снабдевача, Закон о енергетици омогућава право на резервно снабдевање, које може трајати најдуже 60 дана, а у случају да се и определе за ту опцију, купци би ЈП СРБИЈАГАС, као резервном снабдевачу, требало да поднесу Захтев за закључење Уговора о резервном снабдевању природним гасом на период до 60 дана од датума промене снабдевача.
           У Обавештењу ЈП „СРБИЈАГАС“ стоји и то да ово предузеће задржава право да не закључи Уговор о снабдевању природним гасом са купцима чији су текући рачуни у блокади или дугују више од две фактуре за испоручени природни гас по тренутно важећем уговору.

           Сви документи Уговора и обавештења доступни су купцима на Интернет страници ЈП „СРБИЈАГАС“: www.srbijagas.com.
Нови Сад, 02.12.2014. године                              Служба за односе с јавношћу и маркетинг