A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > O preduzeću > Delatnost > Akreditacije i ovlašćenja > Merenje i regulacija > Laboratorija za kontrolisanje (LK)

Laboratorija za kontrolisanje (LK)

JP Srbijagas, RJ „Merenje i regulacija“ - Laboratorija za kontrolisanje

Laboratorija za kontrolisanje se bavi kontrolisanjem i overavanjem gasomera i uređaja za konverziju zapremine (korektora).

Akreditacija

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je dodelilo SERTIFIKAT O AKREDITACIJI (akreditacioni broj 06-167 od 3.11.2014. godine) kojim potvrđuje da JP SRBIJAGAS, RJ „Merenje i regulacija“ - Laboratoriji za kontrolisanje zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012, te je kompetentna za obavljanje poslova kontrolisanja (koji su specificirani u obimu akreditacije) kao kontrolno telo tipa C.

Sertifikat se može videti ovde.

Važeći obim akreditacije dostupanje na internet adresi Akreditacionog tela Srbije, a može se videti povezivanjem na ovaj link.

Ovlašćivanje

Republičko Ministarstvo privrede je Rešenjem o ovlašćivanju broj 021-03-316/2014-07 ovlastilo JP SRBIJAGAS Novi Sad da kao OVLAŠĆENO TELO može vršiti overavanje merila.

Na osnovu ovoga, a u skladu sa članom 9. i 11. Zakona o metrologiji („Službeni glasnik RS“, broj 30/10) i članom 4. Pravilnika o načinu ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila i o vođenju registra ovlašćenih tela („Službeni glasnik RS“, broj 89/10) JP SRBIJAGAS, Laboratorija za kontrolisanje je upisana u Registar ovlašćenih tela za overavanje merila pod jedinstvenim registarskim brojem OM 088.

Kompletan spisak ovlašćenih tela možete pogledati na internet adresi Ministarstva privrede Republike Srbije ili klikom na sledeći link.

Postupak overavanja merila

Da bi Laboratorija za kontrolisanje mogla da počne sa postupkom kontrolisanja i overavanja merila, vlasnik opreme mora podneti Zahtev za kontrolisanje i overavanje merila.

Zahtev za kontrolisanje i overavanje merila može se preuzeti ovde.

Uz pravilno popunjen Zahtev obavezno se mora dostaviti popunjen Prilog 1 - Zahtev za kontrolisanje i overavanje merila (može se preuzeti ovde) i dokaz o uplati administrativne takse. Podatke o taksama i naknadama možete pogledati na internet stranici Direkcije za mere i dragocene metale ili klikom na sledeći link, a primer popunjene uplatnice možete videti ovde.

Vrste overavanja merila

Overavanje merila može biti prvo, redovno ili vanredno.

Prvom overavanju podležu nova merila, kao i merila koja nisu ranije overavana. Merilo na prvo overavanje podnosi domaći proizvođač, ovlašćeni uvoznik, odnosno ovlašćeni distributer, pravno ili fizičko lice.

Redovnom overavanju podležu merila koja su u upotrebi. Redovno overavanje merila sprovodi se periodično u propisanim vremenskim intervalima za određenu vrstu merila. Merilo na redovno overavanje podnosi vlasnik, odnosno korisnik merila. Za redovno overavanje gasomera i merila koja koriguju zapreminu gasa(korektora) odgovorna su lica koja prodaju prirodnigas.

Vanrednom overavanju podležu merila koja su zbog kvara, odnosno drugih tehničkih nedostataka bila isključena iz upotrebe i na kojima je izvršena popravka, merila na kojima je izvršena prepravka, kao i merila za koja redovno overavanje nije izvršeno u propisanom roku.

U slučaju sumnje u ispravnost merila, zainteresovano lice može tražiti od Direkcije za mere i dragocene metale vanredni pregled merila i izdavanje izveštaja o pregledu. Troškove vanrednog pregleda merila snosi podnosilac zahteva, ako overeno merilo sa važećim žigom zadovoljava propisane metrološke zahteve. Troškove vanrednog pregleda merila snosi lice koje je odgovorno za redovno overavanje merila, ako merilo ne zadovoljava propisane metrološke zahteve.

Merilo se stavlja na tržište, odnosno u upotrebu samo ako ispunjava zahteve u skladu sa Zakonom o metrologiji(„Službeni glasnik RS“, broj 30/10). Vrste merila za koje je obavezno overavanje i vremenski intervali njihovog periodičnog overavanja, utvrđeni su posebnim propisom.

Prigovor ili žalba

Ukoliko imate prigovor ili žalbu na rad Laboratorije za kontrolisanje popunite obrazac Izjava prigovora ili žalbe (možete ga preuzeti ovde) i prosledite laboratoriji u roku od 15 dana od dana vršenja predmetne radnje.

Anketa

Za potrebe analize zadovoljstva korisnika usluga Laboratorije za kontrolisanje, molimo vas da popunite Anketni list (možete ga preuzeti ovde) i prosledite ga laboratoriji.

Sporazum

Za potrebe regulisanja međusobnog odnosa klijenta i Laboratorije za kontrolisanje, neophodno je da svi klijenti potpišu sa laboratorijom Sporazum o upravljanju informacijama dobijenim tokom obavljanja aktivnosti kontrolisanja i overavanja (možete ga preuzeti ovde). Sporazum treba da se potpiše od strane zainteresovanih strana u 2 primerka.

Kontakt

Adresa : Put šajkaškog odreda br.3, Novi Sad
telefon : +381 21 4872 888
fax : +381 21 526 296

e-mail : laboratorija.za.kontrolisanje@srbijagas.com