A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Održivi razvoj > Mere bezbednosti

Mere bezbednosti

Ovim prilogom su definisane sve mere i aktivnosti koje je neophodno preduzeti da bi eksploatacija unutrašnje gasne instalacije bila bezbedna za ljude i okolinu.

Distributer gasa, kao projektant i izvođač kućnog priključka, izvođač unutrašnje instalacije i korisnik se moraju pridržavati svih pravilnika o tehničkim uslovima i normativima u oblasti distribucije prirodnog gasa.

U rešenju na odobrenje na priključenje definisani su tehnički uslovi za unutrašnju gasnu instalaciju, koji su preduslov za bezbedno postavljanje kućne merno-regulacione stanice (KMRS) i kućnog priključka. Kućni priključak se ukopava na tačno definisanu dubinu i na minimalno rastojanje od 20cm prilikom ukrštanja sa drugim podzemnim instalacijama, a 40cm ukoliko se vodi paralelno sa njima. Prilikom zatrpavanja, na 30 cm iznad gasne cevi postavlja se žuta upozoravajuća traka sa porukom “OPASNOST GASOVOD”. Nakon uspešno izvršenog ispitivanja čvrstoće i nepropustivosti kućnog priključka, gas se pušta u instalaciju do gasne slavine ispred KMRS.

Pre postavljanja gasnih aparata i priključivanja na dimnjak, potrošač mora obezbediti uverenje o ispravnosti dimnjaka. Dimnjaci moraju ispunjavati uslove iz standarda SRPS U.N4.030 i moraju imati minimalnu efektivnu visinu od 4m. Zbog obezbeđenja potrebnog pritiska u ložišnom prostoru i usklađivanja sa odredbama navedenog standarda, neophodno je u zidane dimnjake postaviti metalne uloške. Za dimnjake od fabričkih elemenata (Schiedel) nije obavezno postavljanje metalnog uloška, a postojeći metalni dimnjaci se moraju termoizolovati. Novi metalni dimnjaci se moraju izrađivati od aluminijumskog ili čeličnog lima, minimalne debljine 1mm, sa slojem termoizolacije minimalne debljine 5 cm i spoljnim plaštom od lima.
Unutrašnju gasnu instalaciju izvođač radova je dužan da izvede po odobrenoj tehničkoj dokumentaciji i mora se pridržavati svih odredbi iz tehničkih uslova. U suprotnom, instalacija neće biti priključena na distributivnu mrežu. Svaka izmena, proširenje ili rekonstrukcija unutrašnje gasne instalacije može se izvesti isključivo prema novoprojektovanoj tehničkoj dokumentaciji.

Sav materijal koji se ugrađuje u unutrašnju gasnu instalaciju mora posedovati fabričke sertifikate i ateste odgovarajućih republičkih ustanova. Svi radnici, koji rade na izvođenju unutrašnjih gasnih instalacija, moraju imati odgovarajuća uverenja o stručnoj sposobnosti za vrstu posla koji obavljaju. Sva oprema mora posedovati odgovarajuća tipska ispitivanja o usklađenosti sa domaćim standardima i dokaze o ispravnosti.
Posle ispitivanja čvrstoće i nepropusnosti unutrašnje gasne instalacije, koje mora biti izvedeno prema tehničkim propisima, vrši se postavljanje KMRS i gasnih trošila.Prostorije u koju se ugrađuju gasni aparati treba da bude dozvoljene zapremine da se aparat može lako i pravilno postaviti, koristiti i održavati. Prilaz prostoriji treba da bude pristupačan. Građevinski material od koga se gradi prostorija treba da bude negoriv, kako bi se sprečilo širenje eventualnog požara. Osnovni uslov za postavljanje aparata je da se obezbedi dovoljna količina vazduha za sagorevanje. Gasni aparati se ne smeju postavljati u prostorije ili delove prostorija u kojima se nalaze zapaljive materije, u takvim količinama, da njihovo paljenje predstavlja posebnu opasnost. Gasne aparate smeju da postavljaju i puštaju u rad samo akreditovani servisi, što se dokazuje odgovarajućim uverenjem i to prema upustvu koje daje proizvođač. Gasni aparati sa ugrađenim električnim uređajima namenjeni ugrađivanju u prostorije gde je rizik od električnog udara povećan (vlažne prostorije, kupatilo i slično), moraju imati stepen zaštite koji se zahteva klasom prostora za njegovo postavljanje. Gasni aparati se postavljaju tako da temperature na površini predmeta od gorivog materijala (nameštaj, obloge zidova, tavanice i dr) ne bude viša od 85*C, kako bi se sprečila oštećenja izazvana toplotom, a u krajnjem slučaju i izbijanje požara. Gasni aparati se ne smeju koristiti za sušenje tekstilnih predmeta. Na svim priključcima, na kojim će biti naknadno priključena gasna trošila, moraju biti postavljeni čepovi ili slepe prirubnice, što se zapisnički konstatuje prilikom tehničkog pregleda instalacije.

Prilikom puštanja prirodnog gasa u unutrašnju gasnu instalaciju, cevovod se ispira gasom, odnosno produvava dovoljno dugo da se odstrani sav ispitni medijum. Ovo je naročito važno ukoliko je ispitni medijum vazduh, jer može doći do stvaranja eksplozivne smeše. Kada se postigne radni pritisak u unutrašnjoj gasnoj instalaciji, proveravaju se spojna mesta, naročito navojnih veza, regulatora pritiska gasa, merila protekle zapremine gasa, gasnih aparata i priključaka gasnih aparata premazivanjem sredstvima koja penušaju. Nisu dozvoljeni bilo kakvi radovi na gasnim instalacijama dok su pod pritiskom. Ukoliko je uočeno isticanje gasa na spojevima, potrebno je zatvoriti glavni zaporni organ (navojna kuglasta slavina na ulazu u merno-regulacioni set) i otkloniti nedostatak. Prilikom pritezanja navojnih spojeva, zamene zaptivača i slično, preduzeti mere bezbednosti, odnosno zabraniti upotrebu otvorenog plamena (pušenje, zavarivanje i sl.) i obezbediti efikasno provetravanje prostora u kome se radovi izvode. U slučaju da je potrebno izvoditi radove zavarivanja i lemljenja na gasnim instalacijama, potrebno je potpuno odstraniti gas iz instalacije i produvati je internim gasom. Gasni zaporni cevni zatvarač mora biti pouzdano zatvoren (skinuta ručkica ili točak zaključan i sl.) kako bi se sprečilo neovlašćeno otvaranje u toku popravke.
Predstavnik distributera gasa pušta prirodni gas u unutrašnju gasnu instalaciju, o čemu se pravi zapisnik. Potom komisija distributera obavlja tehnički pregled, posle čega se utvrđuje ispravnost instalacije shodno Zakonu o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika (“Sl.glasnik RS”, broj 104/09). Zabranjeno je potrošačima gasa i drugim neovlašćenim licima da samoinicijativno priključuju nove gasne aparate na već postojeću unutrašnju gasnu instalaciju, ili unutrašnju gasnu instalaciju na distributivnu gasnu mrežu.
Unutrašnje gasne instalacije koje su bile isključene više od jedne godine, ili su bile privremeno isključene, moraju se pre puštanja gasa u instalaciju podvrgnuti propisanim ispitivanjima.

Didistributer gasa predaje novom potrošaču prirodnog gasa uputstvo za rukovanje regulatorom pritiska gasa, a uz svaki gasni aparat potrošač dobije uputstvo za rukovanje istim. Takođe, potrošač gasa mora biti upoznat sa rukovanjem unutrašnjom gasnom instalacijom.
Distributer gasa vrši odorizaciju gasa ”merkaptanom” (materijom jakog i karakterističnog “mirisa”) koji je neškodljiv po zdravlje ljudi i okolinu, a takođe je neagresivan po gasne aparate.

Poslove pregleda i održavanja unutrašnjih gasnih instalacija obavlja distributer gasa najmanje jednom godišnje.
Distributer je dužan da odmah prekine isporuku gasa ukoliko osnovano sumlja u ispravnost unutrašnje gasne instalacije, tj. ako postoji neposredna opasnost po život ljudi i okolinu.

Ukoliko potrošač gasa oseti prisustvo odoranta u prostoriji, obavezan je:

 1. Odmah ugasiti svaki otvoreni plamen (cigarete, šibice, upaljač…)
 2. Odmah otvoriti prozore i vrata.
 3. Isključiti dovod gasa (zatvoriti glavni zaporni cevni zatvarač).
 4. Ne uključivati električne prekidače.
 5. Ne izvlačiti utikače koji su u utičnici.
 6. Ne uključivati električno zvonce.
 7. Ne uključivati svetlo dok se oseća prisustvo odoranta.
 8. Ako miris dolazi iz prostorije u koju ne možete ući, pozovite nadležna tela (policiju, vatrogasce) i distributera gasa.
 9. Ako pretpostavljate da gas dolazi iz podruma, ne ulazeći u podrum otvorite prozore ili vrata i pozovite distributera
 10. Dežurnoj ekipi distributera omogućite pristup oštećenim mestima.
 11. Eventualna oštećenja na gasnoj mreži NE SMETE SAMOSTALNO OTKLANJATI, jer je to u nadležnosti distributera.