A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

27.01.2014 |

Sastav i kvalitet gasa stabilni, hladniji decembar-veća potrošnja

Kvalitet gasa na stabilnom i visokom nivou

Javno preduzeće „Srbijagas“ saopštava da je sastav prirodnog gasa, koji se prati procesnim gasnim hromatografima non-stop 24 sata na svaka četiri minuta tokom cele godine, kao i uzorkovanjem na svim ulaznim tačkama u distributivni sistem, bio stabilan u periodu novembar-decembar 2013. godine. Nadzor nad radom i rezultatima rada hromatografa, raspoređenim na čvornim tačkama gasovodnog transportnog sistema, vrši akreditovana Laboratorija za gasnu tehniku.
Lanac snabdevanja prirodnim gasom u Srbiji, od nabavke do krajnjih potrošača, podrazumeva učešće više energetskih subjekata definisanih Zakonom o energetici, uz stalnu kontrolu od strane Agencije za energetiku. Pored JP Srbijagas, u našoj zemlji postoji još 32 preduzeća u energetskoj delatnosti distribucija i upravljanje distribucijom prirodnog gasa. Inače, prirodni gas u transportni gasovodni sistem JP „Srbijagas“ ulazi sa tri izvora, a to su: uvozni gas, domaći gas (domaćeg proizvođača NIS-Gaspromnjeft) i iz Podzemnog skladišta gasa (PSG-Banatski Dvor). U periodima novembar-decembar u 2011., 2012. i 2013. godini, u transportni sistem Operatera transportnog sistema (OTS) JP „Srbijagas“ je za potrebe kupaca u Srbiji ušlo, transportovano, distribuirano i potrošeno gasa u iznosu od:
sve veličine u milionima Sm3

nov.11

dec.11

nov.12

dec.12

nov.13

dec.13

domaći gas

39,5

40,1

42,5

43,0

39,0

39,3

uvozni gas

291,5

279,5

172,5

253,4

220,0

243,0

PSG Banatski dvor

12,7

1,3

0,0

35,2

4,8

31,5

ukupno

343,7

320,9

215,0

331,6

263,8

313,8


Kao i procentualnom učešću:

nov.11

dec.11

nov.12

dec.12

nov.13

dec.13

domaći gas

11,5%

12,5%

19,8%

13,0%

14,8%

12,5%

uvozni gas

84,8%

87,1%

80,2%

76,4%

83,4%

77,4%

PSG Banatski dvor

3,7%

0,4%

0,0%

10,6%

1,8%

10,0%


Zbog fizičkih osobina prirodnog gasa, energetski sadržaj određene zapremine gasa zavisi od pritiska, temperature i toplotne vrednosti (kvaliteta, hemijskog sastava) prirodnog gasa. Da bi se obezbedio nediskriminatorni položaj svim kupcima koji gas kupuju kao energent, sve količine gasa od ulaska u zemlju do mesta isporuke krajnjim kupcima, moraju da se svedu na iste referentne vrednosti po pritisku, temperaturi i toplotnoj vrednosti. Metodologijama i tarifnim sistemima koji su doneti u oblasti prirodnog gasa je definisano da se cena prirodnog gasa, kao energenta, utvrđuje po 1m3 u standardnom stanju gasa i za referentnu toplotnu vrednost gasa. Izmerena zapremina proteklog gasa pri radnim uslovima mora da se svede na standardne uslove, a zatim i na referentnu toplotnu vrednost. Karakteristike standardnog stanja prirodnog gasa su: temperatura od 288,15 K (15°S) i pritisak 1,01325 bar, a referentna toplotna vrednost je u Srbiji donja toplotna vrednost od 33.338,35 kJ/m3.
U pomenutom periodu izmerena prosečna dnevna temperatura vazduha za mesec novembar 2013. godine iznosila je 9,2 stepeni Celzijusovih, dok je za mesec decembar iste godine prosečna dnevna temperatura iznosila 3,8 stepeni C. „Povećana potrošnja“ u decembru, u odnosu na novembar prošle godine, o kojoj se u javnosti ovih dana često govori, potpuno je normalna i očekivana, s obzirom na spoljne temperature vazduha u posmatranom periodu.
JP „Srbijagas“ je, u vezi sa obavezom o informisanju kupca o vrednostima koje su iskazane na računu, zbog uvođenja Tarifnog sistema, blagovremeno, odmah kada je novi sistem obračuna uveden, svim kupcima poslalo Objašnjenje sadržaja računa za isporučeni prirodni gas. Račun za isporučeni prirodni gas, kao bitnu informaciju sadrži i brojeve telefona na kojima je moguće dobiti sve informacije o sadržaju istog i uputiti reklamacije na dobijene račune za utrošeni prirodni gas. Tako je, putem navedenih telefona, preduzeće primilo 1.537 usmenih reklamacija računa za isporučeni prirodni gas u decembru 2013. godine, dok je evidentirano 83 pisane reklamacije računa za decembar 2013. godine. Ukupan broj reklamacija za novembar iznosio je 632 reklamacije.
Javno preduzeće „Srbijagas“, kao i do sada, i ubuduće će nastojati da održi stabilnost kvaliteta prirodnog gasa za sve kupce tog energenta.

Novi Sad, 27.01.2014. godine Služba za odnose s javnošću i marketing