A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

02.12.2014 |

Otvaranje tržišta prirodnog gasa od 01.01.2015. godine

Saopštenje JP Srbijagas

          Javno preduzeće SRBIJAGAS uputilo je kupcima prirodnog gasa Obaveštenje da, uzimajući u obzir izmene uslova isporuke prirodnog gasa u skladu sa Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS“ br 57/11, 80/11-ispravka, 93/12 i 124/12), Srbijagas nakon 31.12.2014. godine neće biti u mogućnosti da isporučuje prirodni gas kupcima sa kojima nema zaključen ugovor o snabdevanju, u skladu sa novonastalim uslovima na tržištu prirodnog gasa.
           Naime, u skladu sa članom 140. i članom 206., stav 3., tačka 3. Zakona o energetici, od 01.01.2015. godine, samo domaćinstva i mali kupci imaju pravo na javno snabdevanje, ukoliko ne izaberu drugog snabdevača. Neophodno je da svi ostali kupci izaberu snabdevača prirodnim gasom na slobodnom tržištu i sa njim zaključe novi Ugovor o snabdevanju prirodnim gasom.
           U skladu sa tim, JP SRBIJAGAS je obavestilo kupce da je, kao snabdevač, spremno da ponudi snabdevanje gasom od 01. januara iduće godine u skladu sa uslovima prodaje predviđenim ugovorima, koji su, takođe, dostavljeni kupcima.
           U Obaveštenju za svaku kategoriju kupaca se navodi cena za gas obračunata prema modelu ugovora i njemu pripadajućoj metodologiji za izračunavanje cene gasa. Kupci su, ujedno, zamoljeni da najkasnije do 20.12.2014. godine, popunjene ugovore dostave nadležnim službama JP SRBIJAGAS.

          Inače, modeli ugovornih odnosa su:

1. Javno snabdevanje

1.1.1. javno snabdevanje – krajnji kupac - domaćinstvo – mala potrošnja – potpuno snabdevanje
1.1.2. javno snabdevanje – krajnji kupac - domaćinstvo – ravnomerni / neravnomerni / vanvršni – potpuno snabdevanje
1.1.3. javno snabdevanje – krajnji kupac – pravno lice / preduzetnik – mala potrošnja ostali – potpuno snabdevanje
1.1.4. javno snabdevanje – krajnji kupac – pravno lice / preduzetnik – ravnomerni / neravnomerni / vanvršni – potpuno snabdevanje

          2. Snabdevanje

2.1. Snabdevanje krajnjih kupaca

2.1.1. snabdevanje - krajnji kupac
2.1.2. snabdevanje - krajnji kupac – potpuno snabdevanje
2.1.3. snabdevanje - krajnji kupac do 500.000 m3/god. – potpuno snabdevanje
2.1.4. snabdevanje - krajnji kupac – operator sistema – potpuno snabdevanje

2.2. Snabdevanje Snabdevača

2.2.1. snabdevanje – snabdevač
2.2.2. snabdevanje - snabdevač – potpuno snabdevanje

2.3. Snabdevanje Javnih snabdevača

2.3.1. snabdevanje - javni snabdevač
2.3.2. snabdevanje - javni snabdevač – potpuno snabdevanje

2.4. Rezervno snabdevanje

2.4.1. rezervno snabdevanje – krajnji kupac – potpuno snabdevanje

           Kupcu koji u periodu otvaranja tržišta ne izabere novog snabdevača, Zakon o energetici omogućava pravo na rezervno snabdevanje, koje može trajati najduže 60 dana, a u slučaju da se i opredele za tu opciju, kupci bi JP SRBIJAGAS, kao rezervnom snabdevaču, trebalo da podnesu Zahtev za zaključenje Ugovora o rezervnom snabdevanju prirodnim gasom na period do 60 dana od datuma promene snabdevača.
          U Obaveštenju JP „SRBIJAGAS“ stoji i to da ovo preduzeće zadržava pravo da ne zaključi Ugovor o snabdevanju prirodnim gasom sa kupcima čiji su tekući računi u blokadi ili duguju više od dve fakture za isporučeni prirodni gas po trenutno važećem ugovoru.

           Svi dokumenti Ugovora i obaveštenja dostupni su kupcima na Internet stranici JP „SRBIJAGAS“: www.srbijagas.com
Novi Sad, 02.12.2014. godine                                     Služba za odnose s javnošću i marketing