A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

22.06.2016 |

Nadzorni odbor usvojio izveštaje nezavisnog revizora

Saopštenje JP "Srbijagas" Novi Sad

            U Novom Sadu je danas održana sednica Nadzornog odbora JP „Srbijagas“ u tekućem sazivu, kojom je predsedavao prof. dr Muamer Redžović, predsednik Nadzornog odbora, a kojoj su prisustvovali generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović sa članovima poslovodstva, kao i predstavnici nezavisne revizorske kuće koja je uradila reviziju finansijskih izveštaja.
           U okviru ranije utvrđenog i jednoglasno usvojenog dnevnog reda, članovi Nadzornog odbora usvojili su Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja JP „Srbijagas“ Novi Sad i Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja po energetskim delatnostima za period 01.01-31.12.2015. godine, dokumenta u kojima revizori nisu imali primedbe na zakonitost rada JP „Srbijagas“, odnosno u kojima konstatuju da finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju finansijsku poziciju i rezultate poslovanja preduzeća na dan 31.12.2015. godine. Nadzorni odbor potom je usvojio finansijske izveštaje preduzeća i finansijske izveštaje po energetskim delatnostima za 2015. godinu, nakon izvršene revizije nezavisnog revizora.
           Nadzorni odbor razmatrao je danas i usvojio Informaciju o poslovanju JP „Srbijagas“ u prvom kvartalu 2016. godine. S tim u vezi, istaknuto je da je tokom posmatranog perioda JP „Srbijagas“ nastavilo politiku sigurnosti i kontinuiteta u snabdevanju potrošača prirodnim gasom, i da je , i pored teškoća, odnosno problema sa tekućom likvidnošću usled otežane naplate potraživanja, preduzeće ostvarilo pozitivan finansijski rezultat u vidu poslovne, ali i neto dobiti i time nastavilo pozitivno kretanje u poslovanju s kraja prethodne godine. Poslovni dobitak JP „Srbijagas“ u prva tri meseca ove godine iznosio je 6,04 milijardi dinara, a neto dobitak 4,7 milijardi dinara.


Novi Sad, 22. jun 2016. godine                                     Služba za odnose s javnošću i marketing