О условима испоруке и обрачуну испорученог гаса можете да се информишете увидом у Уредбу о условима за испоруку природног гаса која је прописана од стране Агенције за енергетику Републике Србије од 16 - 24. стране (АЕРС). (У даљем тексту Уредба)

1. Измерена количина представља разлику претходног и новоочитаног стања мерила за гас. Информацију о надморској висини можете да пронађете на својој фактури.

2. По Уредби летњи месеци обухватају период од 01. 05 - 30. 09, а зимски месеци 01. 10 - 30. 04.

3. Опцију "ДА" везано за температурни компензатор остављате уколико на фактури немате податак о температури. Уколико се мерило налази у унутрашњем простору изаберите опцију "ДА" невезано да ли је исто са или без температурног комензатора.

4. Коефицијент корекције одређује ОТС и можете да га видите на следећем линку или на претходној фактури.

5. "GCV" је горња топлотна вредност гаса и при нормалним условима и израчунава се према SRPS EN ISO 6976 узимајући нормалне услове за запремину 0 °C и референтну температуру сагоревања од 25 °C и изражена је у kWh/m³. Више о горњој топлотној вредности можете да се информишете путем Уредбе.

Резултат рада калкулатора није званична информација и не представља основ за рекламацију.

Апликација за рачунање потрошње природног гаса у kWh за домаћинства (Г-4)Резултат рада калкулатора није званична информација