ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Актуелни извештаји на дневном реду седнице Надзорног одбора ЈП „Србијагас“

У Новом Саду је данас, у уторак, 24. јануара, одржана седница Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас“. Председавао је проф. др Муамер Реџовић, председник НО, а присутни су, поред чланова Надзорног одбора, били и представници менаџмента компаније.

На седници је усвојено неколико извештаја од значаја за пословање предузећа, међу којима: Извештај о процени ризика наплате краткорочних потраживања и пласмана, односно о њиховом вредновању са стањем на дан 31.12.2022. године, Извештај о вредновању дугорочних финансијских пласмана и дугорочних потраживања на крају године и Извештај о вредновању залиха и датих аванса на дан 31. децембар прошле године. Надзорни одбор усвојио је и Извештај стручне комисије у вези са сагледавањем одступања тржишних вредности некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине у односу на њихову књиговодствену вредност, такође са стањем на дан 31.12.2022.

Чланови Надзорног одбора ЈП „Србијагас“, на предлог посебних и стручних комисија које је именовао генерални директор, донели су на овој седници и Одлуку о отпису и искњижавању застарелих потраживања и обавеза из евиденције у пословним књигама предузећа са стањем на дан 30.11.2022, као и Одлуку о усвајању резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, у складу са Законом о рачуноводству и међународним рачуноводственим стандардима и на основу актуарског обрачуна који је извршио ангажовани актуар. Усвојена је и одлука о усвајању резервисања за судске спорове.

Председник Надзорног одбора проф. др Муамер Реџовић, у вези са проценом ризика наплате потраживања, истакао је овом приликом да у отежаним условима пословања, када се има у виду то да све обавезе морају да се плате, Србијагас нема више простора да опрашта дугове својим купцима, тако да циљ предузећа и свеукупних активности мора да буде да се отпис потраживања у наредном периду сведе на најмању могућу меру.

Надзорни одбор усвојио је на данашњој седници Стратешки план интерне ревизије ЈП „Србијагас“ за период 2023-2025. година и План рада интерне ревизије компаније за 2023. годину. Дефинисани планови, како је истакнуто, обезбедиће ефективније и ефикасније поступање интерне ревизије и, кроз унапређење система интерних контрола, боље и ефикасније функционисање предузећа и остварење његових пословних циљева.

Нови Сад, 24. јануара 2023. године                                                      Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
2023-01-30T07:43:22+01:00
Go to Top