ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

Оператор дистрибутивног система природног гаса (ОДС) обавља делатност дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса, са правима и обавезама у складу са Законом о енергетици.
ОДС послује поштујући принципе објективности, транспарентности и недискриминације.
ОДС је енергетски субјект одговоран за рад, одржавање и развој дистрибутивног система на одређеном подручју, његово повезивање са другим системима, и за обезбеђење дугорочне способности система да испуни потребе за дистрибуцијом природног гаса на економски оправдан начин.

Оператор дистрибутивног система природног гаса одговоран је за:

 1. сигуран и поуздан рад дистрибутивног система и квалитет испоруке природног гаса;
 2. безбедан рад дистрибутивног система природног гаса;
 3. развој којим се обезбеђује дугорочна способност дистрибутивног система да испуни потребе за дистрибуцијом природног гаса на економски оправдан начин;
 4. изградњу прикључка на дистрибутивни систем;
 5. давање информација енергетским субјектима и корисницима дистрибутивног система које су потребне за ефикасан приступ дистрибутивном систему, на принципима транспарентности и недискриминације;
 6. недискриминаторни приступ дистрибутивном систему;
 7. управљање дистрибутивним системом, на начин који обезбеђује сигурност испоруке природног гаса;
 8. исправност и поузданост мерења испорученог природног гаса.

Правилима о раду дистрибутивног система природног гаса уређују се:

 1. начин планирања развоја дистрибутивног система;
 2. планирање рада и управљање дистрибутивним системом;
 3. технички услови за прикључење на дистрибутивни систем;
 4. приступ дистрибутивном систему, инструмент обезбеђења плаћања и критеријуме за утврђивање износа и периода за који се тражи;
 5. процедура за мерење са дефинисаном потребном мерном опремом у зависности од положаја мерног места у систему и врсте корисника система;
 6. коришћење и одржавање објеката;
 7. поступци у случају поремећаја у раду дистрибутивног система;
 8. врста и обим података који се размењују са другим енергетским субјектима и корисницима система, процедуре и динамика размене;
 9. обавезе корисника дистрибутивног система;
 10. друга питања неопходна за рад дистрибутивног система.
Могућност плаћања прикључења на 36 рата
Желите да се информишете
или упутите питања у вези са коришћењем услуга Оператора дистрибутивног цистема СРБИЈАГАС,
можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра
0800 021 020.
Позив на овај број је бесплатан.