ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

Оператор дистрибутивног система природног гаса (ОДС) обавља делатност дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса, са правима и обавезама у складу са Законом о енергетици.
ОДС послује поштујући принципе објективности, транспарентности и недискриминације.
ОДС је енергетски субјект одговоран за рад, одржавање и развој дистрибутивног система на одређеном подручју, његово повезивање са другим системима, и за обезбеђење дугорочне способности система да испуни потребе за дистрибуцијом природног гаса на економски оправдан начин.

Оператор дистрибутивног система природног гаса одговоран је за:

 1. сигуран и поуздан рад дистрибутивног система и квалитет испоруке природног гаса;
 2. безбедан рад дистрибутивног система природног гаса;
 3. развој којим се обезбеђује дугорочна способност дистрибутивног система да испуни потребе за дистрибуцијом природног гаса на економски оправдан начин;
 4. изградњу прикључка на дистрибутивни систем;
 5. давање информација енергетским субјектима и корисницима дистрибутивног система које су потребне за ефикасан приступ дистрибутивном систему, на принципима транспарентности и недискриминације;
 6. недискриминаторни приступ дистрибутивном систему;
 7. управљање дистрибутивним системом, на начин који обезбеђује сигурност испоруке природног гаса;
 8. исправност и поузданост мерења испорученог природног гаса.

Правилима о раду дистрибутивног система природног гаса уређују се:

 1. начин планирања развоја дистрибутивног система;
 2. планирање рада и управљање дистрибутивним системом;
 3. технички услови за прикључење на дистрибутивни систем;
 4. приступ дистрибутивном систему, инструмент обезбеђења плаћања и критеријуме за утврђивање износа и периода за који се тражи;
 5. процедура за мерење са дефинисаном потребном мерном опремом у зависности од положаја мерног места у систему и врсте корисника система;
 6. коришћење и одржавање објеката;
 7. поступци у случају поремећаја у раду дистрибутивног система;
 8. врста и обим података који се размењују са другим енергетским субјектима и корисницима система, процедуре и динамика размене;
 9. обавезе корисника дистрибутивног система;
 10. друга питања неопходна за рад дистрибутивног система.
[jag_addons_fb_hover_image jag_himg_fimage=“https://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2021/03/kupi-prikljucak-scaled.jpg“ jag_himg_fcolor=“rgba(0,100,177,0.5)“ jag_himg_gradient_overlay=“1″ jag_himg_fcolor_2=“rgba(0,100,177,0.7)“ jag_gradient_orientation=“jag-gradient-horizontal“ jag_himg_style=“jag-himg-s1″ jag_snow_style=“jag-snow-none“ jag_himg_defaulttitle=“1″ jag_himg_defaulthover=“1″ jag_himg_height=“350″ icon_fontawesome=““ jag_himg_ficonsize=“jag_icon_medium“ jag_himg_iconcolor=“#ffffff“ jag_himg_align=“jag-align-center“ jag_himg_valign=“jag-align-middle“ jag_himg_title=“Могућност плаћања прикључења на 36 рата“ jag_himg_titlesize=“36″ jag_himg_titlecolor=“#ffffff“ jag_himg_titlebgcolor=““ jag_himg_subtitle=““ jag_himg_stitlesize=“20″ jag_himg_stitlecolor=“#ffffff“ jag_himg_stitlebgcolor=““ jag_himg_showbutton=“0″ jag_himg_buttontext=““ jag_himg_buttonurl=““ jag_himg_btnsize=“jag-btn-medium“ jag_himg_btntype=“jag-btn-fill“ jag_himg_btntextecolor=“#000000″ jag_himg_btnbg=“#ffffff“ jag_himg_clickable=“0″ jag_himg_extra_class=“hoverfontweight“ jag_himg_mdefaulthover=““ jag_himg_mheight=““ jag_himg_mtitlesize=““ jag_himg_mstitlesize=““ /]
[jag_addons_fb_hover_image jag_himg_fimage=“https://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2021/03/kontakt-dole.jpg“ jag_himg_fcolor=“rgba(0,100,177,0.7)“ jag_himg_gradient_overlay=“1″ jag_himg_fcolor_2=“rgba(0,100,177,0.5)“ jag_gradient_orientation=“jag-gradient-horizontal“ jag_himg_style=“jag-himg-s1″ jag_snow_style=“jag-snow-none“ jag_himg_defaulttitle=“1″ jag_himg_defaulthover=“1″ jag_himg_height=“350″ icon_fontawesome=““ jag_himg_ficonsize=“jag_icon_medium“ jag_himg_iconcolor=“#ffffff“ jag_himg_align=“jag-align-center“ jag_himg_valign=“jag-align-middle“ jag_himg_title=“Желите да се информишете“ jag_himg_titlesize=“36″ jag_himg_titlecolor=“#ffffff“ jag_himg_titlebgcolor=““ jag_himg_subtitle=“или упутите питања у вези са коришћењем услуга Оператора дистрибутивног цистема СРБИЈАГАС,
можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра
0800 021 020.
Позив на овај број је бесплатан.“ jag_himg_stitlesize=“20″ jag_himg_stitlecolor=“#ffffff“ jag_himg_stitlebgcolor=““ jag_himg_showbutton=“0″ jag_himg_buttontext=““ jag_himg_buttonurl=““ jag_himg_btnsize=“jag-btn-medium“ jag_himg_btntype=“jag-btn-fill“ jag_himg_btntextecolor=“#000000″ jag_himg_btnbg=“#ffffff“ jag_himg_clickable=“0″ jag_himg_extra_class=“hoverfontweight“ jag_himg_mdefaulthover=““ jag_himg_mheight=““ jag_himg_mtitlesize=““ jag_himg_mstitlesize=““ /]