ЈП Србијагас, РЈ „Мерење и регулација“ – Лабораторија за контролисање

Лабораторија за контролисање се бави контролисањем и оверавањем гасомера и уређаја за конверзију запремине (коректора).

Акредитација

Акредитационо тело Србије (АТС) је доделило СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ (акредитациони број 06-167 од 3.11.2014. године) којим потврђује да ЈП СРБИЈАГАС, РЈ „Мерење и регулација“ – Лабораторији за контролисање задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012, те је компетентна за обављање послова контролисања (који су специфицирани у обиму акредитације) као контролно тело типа Ц.
Сертификат се може видети
овде.

Важећи обим акредитације доступанје на интернет адреси Акредитационог тела Србије, а може се видети повезивањем на овај линк.

Овлашћивање

Републичко Министарство привреде је Решењем о овлашћивању број 021-03-316/2014-07 овластило ЈП СРБИЈАГАС Нови Сада као ОВЛАШЋЕНО ТЕЛО може вршити оверавање мерила.

На основу овога, а у складу са чланом 9. и 11. Закона о метрологији („Службени гласник РС“, број 30/10) и чланом 4. Правилника о начину овлашћивања привредних субјеката и других правних лица за обављање послова оверавања мерила и о вођењу регистра овлашћених тела („Службени гласник РС“, број 89/10) ЈП СРБИЈАГАС, Лабораторија за контролисање је уписана у Регистар овлашћених тела за оверавање мерила под јединственим регистарским бројем ОМ 088.

Комплетан списак овлашћених тела можете погледати на интернет адреси Министарства привреде Републике Србије или кликом на следећи линк, а пример попуњене уплатнице можете видети овде.

Поступак оверавања мерила

Да би Лабораторија за контролисање могла да почне са поступком контролисања и оверавања мерила, власник опреме мора поднети Захтев за контролисање и оверавање мерила.

Захтев за контролисање и оверавање мерила може се преузети овде.

Уз правилно попуњен Захтев обавезно се мора доставити попуњен Прилог 1 – Захтев за контролисање и оверавање мерила и доказ о уплати административне таксе. Податке о таксама и накнадама можете погледати на интернет страници Дирекције за мере и драгоцене метале или кликом на следећи линк, а пример попуњене уплатнице можете видети овде.

Врсте оверавања мерила

Оверавање мерила може бити прво, редовно или ванредно.

Првом оверавању подлежу нова мерила, као и мерила која нису раније оверавана. Мерило на прво оверавање подноси домаћи произвођач, овлашћени увозник, односно овлашћени дистрибутер, правно или физичко лице.

Редовном оверавању подлежу мерила која су у употреби. Редовно оверавање мерила спроводи се периодично у прописаним временским интервалима за одређену врсту мерила. Мерило на редовно оверавање подноси власник, односно корисник мерила. За редовно оверавање гасомера и мерила која коригују запремину гаса (коректора) одговорна су лица која продају природни гас.

Ванредном оверавању подлежу мерила која су због квара, односно других техничких недостатака била искључена из употребе и на којима је извршена поправка, мерила на којима је извршена преправка, као и мерила за која редовно оверавање није извршено у прописаном року.

У случају сумње у исправност мерила, заинтересовано лице може тражити од Дирекције ванредни преглед мерила и издавање извештаја о прегледу. Трошкове ванредног прегледа мерила сноси подносилац захтева, ако оверено мерило са важећим жигом задовољава прописане метролошке захтеве. Трошкове ванредног прегледа мерила сноси лице које је одговорно за редовно оверавање мерила, ако мерило не задовољава прописане метролошке захтеве.

Мерило се ставља на тржиште, односно у употребу само ако испуњава захтеве у складу са Законом о метрологији(„Службени гласник РС“, број 30/10). Врсте мерила за које је обавезно оверавање и временски интервали њиховог периодичног оверавања, утврђени су посебним прописом.

Приговор или жалба

Уколико имате приговор или жалбу на рад Лабораторије за контролисање попуните образац Изјава приговора или жалбе (можете га преузети овде) и проследите лабораторији у року од 15 дана од дана вршења предметне радње.

Анкета

За потребе анализе задовољства корисника услуга Лабораторије за контролисање, молимо вас да попуните Анкетни лист (можете га преузети овде) и проследите га лабораторији.

Споразум

За потребе регулисања међусобног односа клијента и Лабораторије за контролисање, неопходно је да сви клијенти потпишу са лабораторијом Споразум о управљању информацијама добијеним током обављања активности контролисања и оверавања (можете га преузети овде). Споразум треба да се потпише од стране заинтересованих страна у 2 примерка.

Контакт

Адреса : Пут шајкашког одреда бр.3, Нови Сад

телефон : +381 21 4872 888

факс : +381 21 526 296

е-маил :

laboratorija.za.kontrolisanje@srbijagas.com