Лабораторија за гасну технику

Лабораторија за гасну технику је саставни део ЈП « СРБИЈАГАС-a »  као посебна оргазациона јединица, са посебним задацима и овлашћењима и са сопственим менаџментом који је саставни део система менаџмента целог предузећа.  Рад лабораторије је организован на више локација. Централни деo лабораторије се налази у Новом Саду, а два одељења у Београду и Зрењанину.

Лабораторија за гасну технику своје активности обавља на такав начин да задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, задовољава потребе корисника лабораторијских услуга, органа управе који доносе прописе и организација које спроводе поступак признавања њене компетентности.

За рад на пословима испитивања, као и формирања и вођења документације, одабрани су кадрови са вишегодишњим искуством на овима пословима.

Особље Лабораторија за гасну технику чува као поверљиве све информације добијене или настале током обављања лабораторијских активности, осим ако се другачије захтева законом.

Поступак решавања приговора на основу Изјаве приговора врши независна особа, на основу Упутства о поступцима у случају приговора.

Лабораторија за гасну технику је по локацијама акредитована за обављање следећих послова испитивања:

Локација: Лабораторија за гасну технику Нови Сад

Механичка испитивања – испитивања притиском: регулатора притиска за гас, аутоматских запорних вентила за гасне горионике и гасне апарате, регулатора притиска и помоћних уређаја за безбедност за гасне апарате, сигурносних уређаја за гаснорегулационе станице и инсталације – гасно сигурносних запорних уређаја и вентила сигурности.

Физичко – Хемијска испитивања природниг гаса;

Локација: Лабораторија за гасну технику Нови Сад – Зрењанин

Механичка испитивања гасовода и гасоводних инсталација;

Електрична испитивања хидроизолације челичних гасовода, заштитних колона, заштитних уређаја, громобранских инсталација и уземљења и електричних инсталација ниског напона;

Локација: Лабораторија за гасну технику Нови Сад – Београд

Механичка испитивања – испитивања притиском: регулатора притиска за гас, аутоматских запорних вентила за гасне горионике и гасне апарате, индустријских арматура, филтера за унутрашње гасне водове, посуда под притиском које нису изложене пламену, сигурносних уређаја за гаснорегулационе станице и инсталације – гасно сигурносних запорних уређаја, вентила сигурности, гасовода и гасоводних инсталација.

Електрична испитивања изолационих прирубница и изолационих комада хидроизолације челичних гасовода, заштитних колона, заштитних уређаја, громобранских инсталација и уземљења и електричних инсталација ниског напона;

Преузмите

1.Одлука о акредитацији лабораторије

 (можете преузети овде)

2.Сертификат о акредитацији

(можете преузети овде)

3.Обим акредитације  

Важећи обим акредитације доступан је на интернет адреси Акредитационог тела Србије,

а може се преузети и овде

4.Споразум о управљању информацијама

За потребе регулисања међусобног односа клијента и Лабораторије за гасну технику, неопходно је да сви клијенти потпишу са лабораторијом Споразум о управљању информацијама добијеним током обављања активности испитивања. Споразум треба да се потпише од стране заинтересованих страна у два (2) примерка.

(можете преузети овде)

5.Упутствo о поступцима у случају приговора

Уколико имате приговор или жалбу на рад Лабораторије за испитивање попуните образац Изјава приговора или жалбе према Упутству o поступцима у случају приговора Q3.16.08 и проследите лабораторији у року од 15 дана од дана вршења предметне радње.

(можете преузети овде)

6.Изјава приговора

(можете преузети овде)

7.Анкета

За потребе анализе задовољства корисника услугама Лабораторије за гасну технику, молимо вас да попуните Анкету и проследите лабораторији.

(можете преузети овде)

8.Изјава о политици квалитета Лабораторије за гасну технику

(можете преузети овде)

Koнтакт

Локација: Лабораторија за гасну технику Нови Сад

Адреса : Пут шајкашког одреда бр.3, Нови Сад

телефон : +381 21 4872 888, +381648883313

факс : +381 21 526 296

е-маил : borko.mandic@srbijagas.com

Локација: Лабораторија за гасну технику Нови Сад – Зрењанин

Адреса : Београдска 13, Зрењанин

телефон : +381 23554190, +381648883141

е-маил: dusan.mazalica@srbijagas.com

Локација: Лабораторија за гасну технику Нови Сад – Београд

Адреса : Рајкова 13 а, Београд

телефон : +381 11 3539252, +381648883813

факс : +381 11 3539252

е-маил: nikola.mrvic@srbijagas.com