Јавно предузеће „СРБИЈАГАС”, Нови Сад

Основано је од стране Владе Републике Србије Одлуком о оснивању Јавног предузећа за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину природног гаса „СРБИЈАГАС”. Претежна делатност предузећа је Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже. ЈП „СРБИЈАГАС”, Нови Сад тежи да буде конкурентна компанија и тржишно ефикасна у свим делатностима, те да развија савремено организовано, профитабилно и дугорочно успешно предузеће које перманентно брине о својим купцима, запосленима и окружењу у коме делује. Ефикасна и квалитетна реализација Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике Републике Србије чине главне делове пословне политике предузећа.

Лидер на гасном тржишту Србије данас је модерна гасна компанија чију снагу чине традиција и вишедеценијско искуство, значајни људски и материјални ресурси, знање и опредељеност да унапређује, развија и повезује гасну инфраструктуру Србије са земљама у окружењу.

ЈП “Србијагас”, са седиштем у Новом Саду, основано је 1. октобра 2005. године одлуком Владе Републике Србије. Данашњи Србијагас настао је у процесу реструктурирања НИС-а, из организационих делова НИС-Гас, НИС-Енергогас и НИС-Југопетрол (Плинара и РЈ Гас, Панчево), који су развијали гасни сектор више од педесет година.

С обзиром на то да ЈП «Србијагас» обавља делатности од јавног значаја и општег интереса државе, основне обавезе су:
С обзиром на то да ЈП «Србијагас» обавља делатности од јавног значаја и општег интереса државе, основне обавезе су:

Сигурно снабдевање тржишта природним гасом

Развој и безбедно функционисање транспортног, дистрибутивног и складишног система

Развој могућности за успостављање нових праваца и извора снабдевања кроз повезивање са транспортним системима са земљама у окружењу

Развој принципа рационалне и енергетски ефикасне примене природног гаса уз поштовање заштите животне средине и принципа одрживог развоју

Пословна политика ЈП «Србијагас» заснована је на тежњи да компанија буде конкурентна и тржишно ефикасна у свим делатностима, те да развија савремено организовано, профитабилно и дугорочно успешно предузеће које перманентно брине о својим купцима, запосленима и окружењу у коме делује. Ефикасна и квалитетна реализација Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике Републике Србије чине главне делове пословне политике предузећа.

Пословна политика ЈП «Србијагас» заснована је на тежњи да компанија буде конкурентна и тржишно ефикасна у свим делатностима, те да развија савремено организовано, профитабилно и дугорочно успешно предузеће које перманентно брине о својим купцима, запосленима и окружењу у коме делује. Ефикасна и квалитетна реализација Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике Републике Србије чине главне делове пословне политике предузећа.