ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА-НАША ДЕЛАТНОСТ

Оператор Дистрибутивног Система СРБИЈАГАС обавља делатност дистрибуције природног гаса користећи значајне дистрибутивне капацитете гасоводног система на територији Републике Србије.

Оператор Дистрибутивног Система СРБИЈАГАС“ тежи да буде тржишно конкурентна и ефикасна компанија, која развија савремено, организовано, профитабилно, и дугорочно успешно пословање, перманентно водећи рачуна о својим корисницима система, запосленима, и окружењу у коме делује. Ефикасна и квалитетна реализација Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике Републике Србије, као и поуздан и безбедан рад дистрибутивног система, чине главне делове пословне политике предузећа.

Документ од посебног значаја за рад Друштва је – Правила о раду дистрибутивног система природног гаса, који омогућава успостављање и функционисање тржишта природног гаса, уређујући питања приступа и прикључења на дистрибутивни систем, начин рада оператора дистрибутивног Система, и односа корисника и оператора дистрибутивног система, а све на начин на који је Агенција за енергетику Републике Србије дала сагласност (дана 10.12.2014.године).

У циљу формирања јединственог регулаторног оквира усклађеног са директивама ЕУ и домаћим законодавством, донета је Методологија, којом су крајњи купци разврстани у нове категорије и групе за свако место испоруке на дистрибутивном систему, а у складу са истом, следиле су и Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса (на основу које су утврђене цене приступа и коришћења система за дистрибуцију природног гаса).

С обзиром на то да Оператор Дистрибутивног Система СРБИЈАГАС обавља делатност од јавног значаја, и општегинтереса државе, основне обавезе Предузећа су:

 • Сигурно дистрибуирање природног гаса на тржиште потрошача засновано на принципу конкуренције;
 • Развој дистрибутивног система;
 • Управљање техничком сигурношћу, и безбедно функционисање дистрибутивног система;
 • Развој принципа рационалне, и енергетски ефикасне примене природног гаса, уз поштовање заштите животне средине, и принципа одрживог развоја;
 • Реализација обавеза из Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике на транспарентан, и друштвено одговоран начин.

МИСИЈА

 • Сигурна и поуздана дистрибуција природног гаса, те правовремено и континуирано снабдевање тим енергентом;
 • Успостављање коректног односа са корисницима који су природни гас препознали као еколошки и економски прихватљив и сигуран енергент;
 • Стварање услова за успешно пословање на тржишту гаса и промовисање употребе природног гаса код крајњих корисника.

ВИЗИЈА

 • Одговоран снабдевач природним гасом максимално посвећен поузданој и безбедној дистрибуцији и снабдевању, уз примену основних етичких начела и важећих прописа;
 • Реализација циљева заснована на високим стандардима квалитета, конкурентним ценама, атрактивним радним условима,
 • Улагање у стручна знања, примена нових технологија, и стимулисање континуиране иновативности;
 • Континуирано унапређење енергетске ефикасности.
Купите прикључак на 36 рата
Желите да се информишете
или упутите питање у вези са коришћењем услуга компаније Оператор Дистрибутивног Система СРБИЈАГАС?
Налазимо Вам се на располагању. Можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра на број
0800 021 020
Позив на овај број је бесплатан