ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА-НАША ДЕЛАТНОСТ

Оператор дистрибутивног система СРБИЈАГАС обавља делатност дистрибуције природног гаса користећи значајне дистрибутивне капацитете гасоводног система на територији Републике Србије.

Оператор дистрибутивног система СРБИЈАГАС тежи да буде тржишно конкурентна и ефикасна компанија која развија савремено, организовано, профитабилно, и дугорочно успешно пословање, перманентно водећи рачуна о својим корисницима система, запосленима, и окружењу у коме делује. Ефикасна и квалитетна реализација Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике Републике Србије, као и поуздан и безбедан рад дистрибутивног система, чине главне делове пословне политике предузећа.

Документ од посебног значаја за рад Друштва су – Правила о раду дистрибутивног система природног гаса, која омогућавају успостављање и функционисање тржишта природног гаса, уређујући питања приступа и прикључења на дистрибутивни систем, начин рада оператора дистрибутивног система, и односа корисника и оператора дистрибутивног система, а све на начин на који је Агенција за енергетику Републике Србије дала сагласност (дана 10.12.2014.године).

У циљу формирања јединственог регулаторног оквира усклађеног са директивама ЕУ и домаћим законодавством, донета је Методологија, којом су крајњи купци разврстани у нове категорије и групе за свако место испоруке на дистрибутивном систему, а у складу са истом, следиле су и Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса (на основу које су утврђене цене приступа и коришћења система за дистрибуцију природног гаса).

С обзиром на то да Оператор дистрибутивног система СРБИЈАГАС обавља делатност од јавног значаја, и општегинтереса државе, основне обавезе Предузећа су:

 • Сигурно дистрибуирање природног гаса на тржиште потрошача засновано на принципу конкуренције;
 • Развој дистрибутивног система;
 • Управљање техничком сигурношћу, и безбедно функционисање дистрибутивног система;
 • Развој принципа рационалне, и енергетски ефикасне примене природног гаса, уз поштовање заштите животне средине, и принципа одрживог развоја;
 • Реализација обавеза из Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике на транспарентан, и друштвено одговоран начин.

МИСИЈА

 • Сигурна и поуздана дистрибуција природног гаса, те правовремено и континуирано снабдевање тим енергентом;
 • Успостављање коректног односа са корисницима који су природни гас препознали као еколошки и економски прихватљив и сигуран енергент;
 • Стварање услова за успешно пословање на тржишту гаса и промовисање употребе природног гаса код крајњих корисника.

ВИЗИЈА

 • Одговоран снабдевач природним гасом максимално посвећен поузданој и безбедној дистрибуцији и снабдевању, уз примену основних етичких начела и важећих прописа;
 • Реализација циљева заснована на високим стандардима квалитета, конкурентним ценама, атрактивним радним условима,
 • Улагање у стручна знања, примена нових технологија, и стимулисање континуиране иновативности;
 • Континуирано унапређење енергетске ефикасности.
Могућност плаћања прикључења на 36 рата
Желите да се информишете
или упутите питања у вези са коришћењем услуга Оператора дистрибутивног цистема СРБИЈАГАС,
можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра
0800 021 020.
Позив на овај број је бесплатан.