ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА-НАША ДЕЛАТНОСТ

Оператор дистрибутивног система СРБИЈАГАС обавља делатност дистрибуције природног гаса користећи значајне дистрибутивне капацитете гасоводног система на територији Републике Србије.

Оператор дистрибутивног система СРБИЈАГАС тежи да буде тржишно конкурентна и ефикасна компанија која развија савремено, организовано, профитабилно, и дугорочно успешно пословање, перманентно водећи рачуна о својим корисницима система, запосленима, и окружењу у коме делује. Ефикасна и квалитетна реализација Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике Републике Србије, као и поуздан и безбедан рад дистрибутивног система, чине главне делове пословне политике предузећа.

Документ од посебног значаја за рад Друштва су – Правила о раду дистрибутивног система природног гаса, која омогућавају успостављање и функционисање тржишта природног гаса, уређујући питања приступа и прикључења на дистрибутивни систем, начин рада оператора дистрибутивног система, и односа корисника и оператора дистрибутивног система, а све на начин на који је Агенција за енергетику Републике Србије дала сагласност (дана 10.12.2014.године).

У циљу формирања јединственог регулаторног оквира усклађеног са директивама ЕУ и домаћим законодавством, донета је Методологија, којом су крајњи купци разврстани у нове категорије и групе за свако место испоруке на дистрибутивном систему, а у складу са истом, следиле су и Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса (на основу које су утврђене цене приступа и коришћења система за дистрибуцију природног гаса).

С обзиром на то да Оператор дистрибутивног система СРБИЈАГАС обавља делатност од јавног значаја, и општегинтереса државе, основне обавезе Предузећа су:

 • Сигурно дистрибуирање природног гаса на тржиште потрошача засновано на принципу конкуренције;
 • Развој дистрибутивног система;
 • Управљање техничком сигурношћу, и безбедно функционисање дистрибутивног система;
 • Развој принципа рационалне, и енергетски ефикасне примене природног гаса, уз поштовање заштите животне средине, и принципа одрживог развоја;
 • Реализација обавеза из Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике на транспарентан, и друштвено одговоран начин.

МИСИЈА

 • Сигурна и поуздана дистрибуција природног гаса, те правовремено и континуирано снабдевање тим енергентом;
 • Успостављање коректног односа са корисницима који су природни гас препознали као еколошки и економски прихватљив и сигуран енергент;
 • Стварање услова за успешно пословање на тржишту гаса и промовисање употребе природног гаса код крајњих корисника.

ВИЗИЈА

 • Одговоран снабдевач природним гасом максимално посвећен поузданој и безбедној дистрибуцији и снабдевању, уз примену основних етичких начела и важећих прописа;
 • Реализација циљева заснована на високим стандардима квалитета, конкурентним ценама, атрактивним радним условима,
 • Улагање у стручна знања, примена нових технологија, и стимулисање континуиране иновативности;
 • Континуирано унапређење енергетске ефикасности.
[jag_addons_fb_hover_image jag_himg_fimage=“https://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2021/03/kupi-prikljucak-scaled.jpg“ jag_himg_fcolor=“rgba(0,100,177,0.5)“ jag_himg_gradient_overlay=“1″ jag_himg_fcolor_2=“rgba(0,100,177,0.7)“ jag_gradient_orientation=“jag-gradient-horizontal“ jag_himg_style=“jag-himg-s1″ jag_snow_style=“jag-snow-none“ jag_himg_defaulttitle=“1″ jag_himg_defaulthover=“1″ jag_himg_height=“350″ icon_fontawesome=““ jag_himg_ficonsize=“jag_icon_medium“ jag_himg_iconcolor=“#ffffff“ jag_himg_align=“jag-align-center“ jag_himg_valign=“jag-align-middle“ jag_himg_title=“Могућност плаћања прикључења на 36 рата“ jag_himg_titlesize=“36″ jag_himg_titlecolor=“#ffffff“ jag_himg_titlebgcolor=““ jag_himg_subtitle=““ jag_himg_stitlesize=“20″ jag_himg_stitlecolor=“#ffffff“ jag_himg_stitlebgcolor=““ jag_himg_showbutton=“0″ jag_himg_buttontext=““ jag_himg_buttonurl=““ jag_himg_btnsize=“jag-btn-medium“ jag_himg_btntype=“jag-btn-fill“ jag_himg_btntextecolor=“#000000″ jag_himg_btnbg=“#ffffff“ jag_himg_clickable=“0″ jag_himg_extra_class=“hoverfontweight“ jag_himg_mdefaulthover=““ jag_himg_mheight=““ jag_himg_mtitlesize=““ jag_himg_mstitlesize=““ /]
[jag_addons_fb_hover_image jag_himg_fimage=“https://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2021/03/kontakt-dole.jpg“ jag_himg_fcolor=“rgba(0,100,177,0.7)“ jag_himg_gradient_overlay=“1″ jag_himg_fcolor_2=“rgba(0,100,177,0.5)“ jag_gradient_orientation=“jag-gradient-horizontal“ jag_himg_style=“jag-himg-s1″ jag_snow_style=“jag-snow-none“ jag_himg_defaulttitle=“1″ jag_himg_defaulthover=“1″ jag_himg_height=“350″ icon_fontawesome=““ jag_himg_ficonsize=“jag_icon_medium“ jag_himg_iconcolor=“#ffffff“ jag_himg_align=“jag-align-center“ jag_himg_valign=“jag-align-middle“ jag_himg_title=“Желите да се информишете“ jag_himg_titlesize=“36″ jag_himg_titlecolor=“#ffffff“ jag_himg_titlebgcolor=““ jag_himg_subtitle=“или упутите питања у вези са коришћењем услуга Оператора дистрибутивног цистема СРБИЈАГАС,
можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра
0800 021 020.
Позив на овај број је бесплатан.“ jag_himg_stitlesize=“20″ jag_himg_stitlecolor=“#ffffff“ jag_himg_stitlebgcolor=““ jag_himg_showbutton=“0″ jag_himg_buttontext=““ jag_himg_buttonurl=““ jag_himg_btnsize=“jag-btn-medium“ jag_himg_btntype=“jag-btn-fill“ jag_himg_btntextecolor=“#000000″ jag_himg_btnbg=“#ffffff“ jag_himg_clickable=“0″ jag_himg_extra_class=“hoverfontweight“ jag_himg_mdefaulthover=““ jag_himg_mheight=““ jag_himg_mtitlesize=““ jag_himg_mstitlesize=““ /]