Гасоводни објекти ЈП “Србијагас”
Кол центар 0800 021 020
Позиви на овај број су бесплатни