УПУТСТВО ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ГАСОВОДНИ СИСТЕМ ЈП „СРБИЈАГАС“

Предуслов за прикључење објекта потрошача на гасовод је постојање, односно започета изградња дистрибутивне гасоводне мреже на територији где се објекат налази. У случају да постоји дистрибутивна гасоводна мрежа, односно започета је њена изградња, заитересовани Купац може приступити процедури прикључења на дистрибутивни гасоводни систем ЈП „СРБИЈАГАС“.

А. Процедура прикључења у фази изградње дистрибутивне гасоводне мреже подразумева следеће:

 1. ЈП „СРБИЈАГАС“ и Купац склапају Уговор о стварању техничких услова за прикључење објекта купца природног гаса на дистрибутивни систем природног гаса ЈП „СРБИЈАГАС“.
 2. Стратешки партнер општине врши изградњу типског гасног прикључка закључно са сигурносном славином на месту предвиђеном за кућно мерно регулациони сет на објекту купца.
 3. Након пуштања дистрибутивне гасоводне мреже у експлоатацију, ЈП „СРБИЈАГАС“ писаним путем обавештава Купца да су створени услови за прикључење.
 4. Купац подноси Захтев за одобрење за прикључење.
 5. ЈП „СРБИЈАГАС“ издаје Решење о одобрењу за прикључење.
 6. ЈП „СРБИЈАГАС“ и Купац склапају склапају Анекс уговара стварању техничких услова за прикључење објекта купца природног гаса на дистрибутивни систем природног гаса ЈП „СРБИЈАГАС“.
 7. Након измирења финансијских обавеза из Анекса уговора од стране Купца, ЈП „СРБИЈАГАС“ врши монтажу мерно регулационог сета
 8. Купац уговара независно од ЈП „СРБИЈАГАС“ израду пројекта и изградњу унутрашње гасне инсталације – УГИ.
 9. Комисија ЈП „СРБИЈАГАС“ врши преглед унутрашње гасне инсталације – УГИ, ради утврђивања испуњености услова за пуштање гаса.
 10. ЈП „СРБИЈАГАС“ и Купац склапају Уговor о снабдевању природним гасом
 11. ЈП „СРБИЈАГАС“ врши пуштање природног гаса у инсталацију Купца

Б. Процедура прикључења након изградње дистрибутивне гасоводне мреже подразумева следеће:

 1. Купац подноси Захтев за одобрење за прикључење,
 2. ЈП „СРБИЈАГАС“ издаје Решење о одобрењу за прикључење,
 3. ЈП „СРБИЈАГАС“ и Купац склапајуУговор о изградњи кућног гасног прикључка,
 4. ЈП „СРБИЈАГАС“ врши изградњу кућног гасног прикључка укључујући и мерно регулациони сет
 5. Купац уговара независно од ЈП „СРБИЈАГАС“ израду пројекта и изградњу унутрашње гасне инсталације – УГИ,
 6. Kомисија ЈП „СРБИЈАГАС“ врши преглед унутрашње гасне инсталације – УГИ, ради утврђивања испуњености услова за пуштање гаса
 7. ЈП „СРБИЈАГАС“ и Купац склапају Уговара о снабдевању природним гасом
 8. ЈП „СРБИЈАГАС“ врши пуштање природног гаса у инсталацију Купца

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ОДОБРЕЊА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ И ПОЧЕТАК КОРИШЋЕЊА ПРИРОДНОГ ГАСА

Будући корисник уз Захтев за одобрење за прикључење на гасоводни систем ЈП „СРБИЈАГАС“ потребно је да приложи следећу документацију:

 • Копија личне карте подносиоца захтева за физичка лица, односно Извод из Агенције за привредне регистре за правна лица
 • Доказ о власништву над објектом чије се прикључење тражи (власнички лист , тј. извод из листа непокретности, или уговоро преносу власништва, оверен у Суду)
  НАПОМЕНА: Уколико подносилац захтева није власник објекта чије се прикључење тражи, он подноси Уговор или други правни доказ којим доказује да је он носилац права коришћења уз писмену сагласност власника објекта, односно  Овлашћење оверено код нотара да подносилац захтева може у његово име да предузима све неопходне правне радње везане за прикључење предметзног објекта на гасоводну мрежу.
 • Локацију објекта на копији катастарског плана (не стрији од 6 месеци)
 • Извод из листа непокретности (не старији од 6 месеци)
 • Одобрење за изградњу, односно одобрење за употребу за објекат чије се прикључење тражи, или други релевантни доказ сагласно Закону о планирању и изградњи
 • У случају постојања сувласника, Сагласност сувласника над објектом (носиоца права над објектом) и сувласника на катастарској парцели ( носиоца права на земљишту) оверена код нотара.

Напомена: Документа се достављају у фотокопији

[jag_addons_fb_hover_image jag_himg_fimage=“https://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2021/03/kupi-prikljucak-scaled.jpg“ jag_himg_fcolor=“rgba(0,100,177,0.5)“ jag_himg_gradient_overlay=“1″ jag_himg_fcolor_2=“rgba(0,100,177,0.7)“ jag_gradient_orientation=“jag-gradient-horizontal“ jag_himg_style=“jag-himg-s1″ jag_snow_style=“jag-snow-none“ jag_himg_defaulttitle=“1″ jag_himg_defaulthover=“1″ jag_himg_height=“350″ icon_fontawesome=““ jag_himg_ficonsize=“jag_icon_medium“ jag_himg_iconcolor=“#ffffff“ jag_himg_align=“jag-align-center“ jag_himg_valign=“jag-align-middle“ jag_himg_title=“Могућност плаћања прикључења на 36 рата“ jag_himg_titlesize=“36″ jag_himg_titlecolor=“#ffffff“ jag_himg_titlebgcolor=““ jag_himg_subtitle=““ jag_himg_stitlesize=“20″ jag_himg_stitlecolor=“#ffffff“ jag_himg_stitlebgcolor=““ jag_himg_showbutton=“0″ jag_himg_buttontext=““ jag_himg_buttonurl=““ jag_himg_btnsize=“jag-btn-medium“ jag_himg_btntype=“jag-btn-fill“ jag_himg_btntextecolor=“#000000″ jag_himg_btnbg=“#ffffff“ jag_himg_clickable=“0″ jag_himg_extra_class=“hoverfontweight“ jag_himg_mdefaulthover=““ jag_himg_mheight=““ jag_himg_mtitlesize=““ jag_himg_mstitlesize=““ /]
[jag_addons_fb_hover_image jag_himg_fimage=“https://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2021/03/kontakt-dole.jpg“ jag_himg_fcolor=“rgba(0,100,177,0.7)“ jag_himg_gradient_overlay=“1″ jag_himg_fcolor_2=“rgba(0,100,177,0.5)“ jag_gradient_orientation=“jag-gradient-horizontal“ jag_himg_style=“jag-himg-s1″ jag_snow_style=“jag-snow-none“ jag_himg_defaulttitle=“1″ jag_himg_defaulthover=“1″ jag_himg_height=“350″ icon_fontawesome=““ jag_himg_ficonsize=“jag_icon_medium“ jag_himg_iconcolor=“#ffffff“ jag_himg_align=“jag-align-center“ jag_himg_valign=“jag-align-middle“ jag_himg_title=“Желите да се информишете“ jag_himg_titlesize=“36″ jag_himg_titlecolor=“#ffffff“ jag_himg_titlebgcolor=““ jag_himg_subtitle=“или упутите питања у вези са коришћењем услуга Оператора дистрибутивног цистема СРБИЈАГАС,
можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра
0800 021 020.
Позив на овај број је бесплатан.“ jag_himg_stitlesize=“20″ jag_himg_stitlecolor=“#ffffff“ jag_himg_stitlebgcolor=““ jag_himg_showbutton=“0″ jag_himg_buttontext=““ jag_himg_buttonurl=““ jag_himg_btnsize=“jag-btn-medium“ jag_himg_btntype=“jag-btn-fill“ jag_himg_btntextecolor=“#000000″ jag_himg_btnbg=“#ffffff“ jag_himg_clickable=“0″ jag_himg_extra_class=“hoverfontweight“ jag_himg_mdefaulthover=““ jag_himg_mheight=““ jag_himg_mtitlesize=““ jag_himg_mstitlesize=““ /]