UPUTSTVO ZA PRIKLJUČENJE

PROCEDURA ZA PRIKLJUČENJE NA GASOVODNI SISTEM JP „SRBIJAGAS“

Preduslov za priključenje objekta potrošača na gasovod je postojanje, odnosno započeta izgradnja distributivne gasovodne mreže na teritoriji gde se objekat nalazi. U slučaju da postoji distributivna gasovodna mreža, odnosno započeta je njena izgradnja, zaiteresovani Kupac može pristupiti proceduri priključenja na distributivni gasovodni sistem JP „SRBIJAGAS“.

A. Procedura priključenja u fazi izgradnje distributivne gasovodne mreže podrazumeva sledeće:

 1. JP „SRBIJAGAS“ i Kupac sklapaju Ugovor o stvaranju tehničkih uslova za priključenje objekta kupca prirodnog gasa na distributivni sistem prirodnog gasa JP „SRBIJAGAS“.
 2. Strateški partner opštine vrši izgradnju tipskog gasnog priključka zaključno sa sigurnosnom slavinom na mestu predviđenom za kućno merno regulacioni set na objektu kupca.
 3. Nakon puštanja distributivne gasovodne mreže u eksploataciju, JP „SRBIJAGAS“ pisanim putem obaveštava Kupca da su stvoreni uslovi za priključenje.
 4. Kupac podnosi Zahtev za odobrenje za priključenje.
 5. JP „SRBIJAGAS“ izdaje Rešenje o odobrenju za priključenje.
 6. JP „SRBIJAGAS“ i Kupac sklapaju sklapaju Aneks ugovara stvaranju tehničkih uslova za priključenje objekta kupca prirodnog gasa na distributivni sistem prirodnog gasa JP „SRBIJAGAS“.
 7. Nakon izmirenja finansijskih obaveza iz Aneksa ugovora od strane Kupca, JP „SRBIJAGAS“ vrši montažu merno regulacionog seta
 8. Kupac ugovara nezavisno od JP „SRBIJAGAS“ izradu projekta i izgradnju unutrašnje gasne instalacije – UGI.
 9. Komisija JP „SRBIJAGAS“ vrši pregled unutrašnje gasne instalacije – UGI, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za puštanje gasa.
 10. JP „SRBIJAGAS“ i Kupac sklapaju Ugovor o snabdevanju prirodnim gasom
 11. JP „SRBIJAGAS“ vrši puštanje prirodnog gasa u instalaciju Kupca

B. Procedura priključenja nakon izgradnje distributivne gasovodne mreže podrazumeva sledeće:

 1. Kupac podnosi Zahtev za odobrenje za priključenje,
 2. JP „SRBIJAGAS“ izdaje Rešenje o odobrenju za priključenje,
 3. JP „SRBIJAGAS“ i Kupac sklapajuUgovor o izgradnji kućnog gasnog priključka,
 4. JP „SRBIJAGAS“ vrši izgradnju kućnog gasnog priključka uključujući i merno regulacioni set
 5. Kupac ugovara nezavisno od JP „SRBIJAGAS“ izradu projekta i izgradnju unutrašnje gasne instalacije – UGI,
 6. Komisija JP „SRBIJAGAS“ vrši pregled unutrašnje gasne instalacije – UGI, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za puštanje gasa
 7. JP „SRBIJAGAS“ i Kupac sklapaju Ugovara o snabdevanju prirodnim gasom
 8. JP „SRBIJAGAS“ vrši puštanje prirodnog gasa u instalaciju Kupca

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE REŠENJA ODOBRENJA ZA PRIKLJUČENJE I POČETAK KORIŠĆENJA PRIRODNOG GASA

Budući korisnik uz Zahtev za odobrenje za priključenje na gasovodni sistem JP „SRBIJAGAS“ potrebno je da priloži sledeću dokumentaciju:

 • Kopija lične karte podnosioca zahteva za fizička lica, odnosno Izvod iz Agencije za privredne registre za pravna lica
 • Dokaz o vlasništvu nad objektom čije se priključenje traži (vlasnički list , tj. izvod iz lista nepokretnosti, ili ugovoro prenosu vlasništva, overen u Sudu)
  NAPOMENA: Ukoliko podnosilac zahteva nije vlasnik objekta čije se priključenje traži, on podnosi Ugovor ili drugi pravni dokaz kojim dokazuje da je on nosilac prava korišćenja uz pismenu saglasnost vlasnika objekta, odnosno  Ovlašćenje overeno kod notara da podnosilac zahteva može u njegovo ime da preduzima sve neophodne pravne radnje vezane za priključenje predmetznog objekta na gasovodnu mrežu.
 • Lokaciju objekta na kopiji katastarskog plana (ne striji od 6 meseci)
 • Izvod iz lista nepokretnosti (ne stariji od 6 meseci)
 • Odobrenje za izgradnju, odnosno odobrenje za upotrebu za objekat čije se priključenje traži, ili drugi relevantni dokaz saglasno Zakonu o planiranju i izgradnji
 • U slučaju postojanja suvlasnika, Saglasnost suvlasnika nad objektom (nosioca prava nad objektom) i suvlasnika na katastarskoj parceli ( nosioca prava na zemljištu) overena kod notara.

Napomena: Dokumenta se dostavljaju u fotokopiji

Mogućnost plaćanja priključenja na 36 rata
Želite da se informišete
ili uputite pitanja u vezi sa korišćenjem usluga Operatora distributivnog cistema SRBIJAGAS,
možete nas kontaktirati pozivom na broj našeg kontakt centra
0800 021 020.
Poziv na ovaj broj je besplatan.