PRIKLJUČENJE OBJEKTA NA DISTRIBUTIVNI GASOVODNI SISTEM OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA JP SRBIJAGAS

Preduslov za priključenje objekta potrošača na distributivni gasovodni sistem je postojanje, odnosno započeta izgradnja distributivne gasovodne mreže u neposrednoj blizini vašeg objekta, odnosno- u vašoj ulici, u neposrednoj blizini vaše ulice.

Uputstvo za priključenje na distributivnu mrežu možete pronaći na našem sajtu, kao i spisak dokumentacije koja je potrebna kako bi se postupak izvršio  Za sve naše buduće korisnike kreirali smo algoritam priključenja kojim se, u zavisnosti od tipa potrošača i priključka, jednostavno prikazuje koji su potrebni koraci pri priključenju na distributivnu gasovodnu mrežu.

Korisnik koji želi da se priključi na distributivnu mrežu  podnosi zahtev za odobrenje za priključenje na distributivni sistem (uz dostavljanje potrebne dokumentacije, čiji spisak možete pronaći na našem sajtu). Na osnovu podnetog zahteva zakazuje se izlazak stručnog lica radi definisanja tehničkog rešenja za priključenje objekta na distributivnu gasovodnu mrežu. Zahtev za odobrenje za priključenje na distributivni sistem uz dostavljenu dokumentaciju se razmatra od strane ovlašćenog lica. Ukoliko se zahtev odobri, izdaje se rešenje za priključenje čime se stiču uslovi za ugovaranje gasnog priključka. Važi za sve tipove priključaka.

Postoje tri tipa priključaka:

    • Tipski priključak (jedan merno regulacioni set – jedna stambena / poslovno privredna jedinica)
    • Grupni priključak (jedan regulacioni set – više mernih setova po stambenim / poslovno privrednim jedinicama)
    • Individualni priključak (priključak na distributivnu mrežu pritiska od 6 bar do16 bar, kao i na distributivnu mrežu pritiska ispod 6 bar sa maksimalnim kapacitetom merno-regulacione stanice (MRS) iznad 10 m³/)

Prava i obaveze ugovorenih strana se precizno definišu ugovorom.

Mogućnost plaćanja priključenja na 36 rata
Želite da se informišete
ili uputite pitanja u vezi sa korišćenjem usluga Operatora distributivnog cistema SRBIJAGAS,
možete nas kontaktirati pozivom na broj našeg kontakt centra
0800 021 020.
Poziv na ovaj broj je besplatan.