Klikom na linkove ispod preuzmite odgovarajući Ugovor

Popunjavate rubrike u Ugovoru sa podacima o nazivu firme, odgovornom licu, PIB-u itd. (na prvoj strani)

Ukoliko imate nejasnoća ili dilema obratite se na sledeće adrese-telefone:

Kontakti u Beogradu su:
011/3539-150 Dejan Rašković, Kristina Drenovac
011/3539-158 Slađana Matović
011/3539-266 Aleksandar Savkić

Osobe za kontakt u Novom Sadu su:
021/ 481-1233 Vladimir Mitrović
021/ 481-1265 Stevan Jovanović
021/ 481-1221 Jadranko Brkljač
021/ 481-1058 Snežana Bobić

Popunjavate podatke u tabelama datim u prilogu Ugovora.Ugovor potpišete i zavedete u potrebnom broju primeraka (četiri)

Dostaviti nam popunjen, potpisan i overen Ugovor sa prilozima na adresu:
JP „Srbijagas“, Bulevar oslobođenja 69, 21101 Novi Sad

JAVNO SNABDEVANJE -PRAVNA LICA:

Ugovor BG – javno snabdevanje – krajnji kupac – pravno lice – MP Preuzmi
Ugovor NS – javno snabdevanje – krajnji kupac – pravno lice – MP Preuzmi
Ugovor BG – javno snabdevanje – krajnji kupac – pravno lice – RNRVV Preuzmi
Ugovor NS – javno snabdevanje – krajnji kupac – pravno lice – RNRVV Preuzmi

JAVNO SNABDEVANJE – DOMAĆINSTVA:

Zahtev za zaključenje ugovora Preuzmi
Ugovor BG – javno snabdevanje – krajnji kupac – domaćinstvo – MP Preuzmi
Ugovor NS – NS – javno snabdevanje – krajnji kupac – domaćinstvo – MP Preuzmi
Ugovor BG – BG – javno snabdevanje – krajnji kupac – domaćinstvo – RNRVV Preuzmi
Ugovor NS – NS – javno snabdevanje – krajnji kupac – domaćinstvo – RNRVV Preuzmi

SNABDEVANJE KRAJNJIH KUPACA

Ugovor-KK na slobodnom tržištu-do 5130MWh-PS Preuzmi
Ugovor-KK na slobodnom tržištu-preko 5130MWh-PS Preuzmi
Ugovor-KK na slobodnom tržištu-preko 5130MWh-TS DS Preuzmi
Ugovor-KK na slobodnom tržištu-preko 5130MWh-PZP Preuzmi

SNABDEVANJE SNABDEVAČA

Ugovor-Snabdevač-PS-MI na TS i DS Preuzmi
Ugovor-Snabdevač-PZP Preuzmi

REZERVNO SNABDEVANJE

Ugovor Rezervno snabdevanje Preuzmi