ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

Обједињена процедура према Закону о планирању и изградњи

Захтев за прибављање услова за пројектовање и прикључење из надлежности ЈП ”Србијагас” у обједињеној процедури

Ако је предмет захтева прикључење на дистрибутивни гасоводни систем ЈП ”Србијагас” потребно је доставити следеће податке:

а. Намену објекта:

 • Објекат за индивидуално становање – приватна кућа;
 • Објекат за колективно становање;
 • Други објекти (навести намену).

б. Опис објекта:

 • Спратност;
 • Број стамбених јединица;
 • Број пословних јединица;
 • Просечна површина јединице за грејање;
 • Укупна површина јединица за грејање.

в. Намена потрошње природног гаса:

 • Грејање;
 • Припрема санитарне топле воде;
 • Кување;
 • Технолошке потребе;
 • Друге намене (на пр. загревање воде у базену и сл.).

г. Захтевани максимални капацитет објекта за који се траже услови у м3/х
(односи се на објекте мале привреде, комуналне потрошаче и сл., капацитета до 160 м3/х).
д. Потребне количине гаса (односи се на индустријске објекте и потрошаче капацитета преко 160 м3/х):

 • Минимална часовна потрошња у м3/х.
 • Максимална часовна потрошња у м3/х.
 • Максимална дневна потрошња у м3/дан.
 • Максимална годишња потрошња у м3/год.

Копија плана за катастарску парцелу са приказом јавне саобраћајнице на коју предметна парцела има директан приступ.

Овде можете преузети ценовник услуга ЈП СРБИЈАГАС

Могућност плаћања прикључења на 36 рата
Желите да се информишете
или упутите питања у вези са коришћењем услуга Оператора дистрибутивног цистема СРБИЈАГАС,
можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра
0800 021 020.
Позив на овај број је бесплатан.