ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

Обједињена процедура према Закону о планирању и изградњи

Захтев за прибављање услова за пројектовање и прикључење из надлежности ЈП “Србијагас“ у обједињеној процедури

Ако је предмет захтева прикључење на дистрибутивни гасоводни систем ЈП “Србијагас“ потребно је доставити следеће податке:

а. Намену објекта:

 • Објекат за индивидуално становање – приватна кућа;
 • Објекат за колективно становање;
 • Други објекти (навести намену).

б. Опис објекта:

 • Спратност;
 • Број стамбених јединица;
 • Број пословних јединица;
 • Просечна површина јединице за грејање;
 • Укупна површина јединица за грејање.

в. Намена потрошње природног гаса:

 • Грејање;
 • Припрема санитарне топле воде;
 • Кување;
 • Технолошке потребе;
 • Друге намене (на пр. загревање воде у базену и сл.).

г. Захтевани максимални капацитет објекта за који се траже услови у м3/х
(односи се на објекте мале привреде, комуналне потрошаче и сл., капацитета до 160 м3/х).
д. Потребне количине гаса (односи се на индустријске објекте и потрошаче капацитета преко 160 м3/х):

 • Минимална часовна потрошња у м3/х.
 • Максимална часовна потрошња у м3/х.
 • Максимална дневна потрошња у м3/дан.
 • Максимална годишња потрошња у м3/год.

Копија плана за катастарску парцелу са приказом јавне саобраћајнице на коју предметна парцела има директан приступ.

Овде можете преузети ценовник услуга ЈП СРБИЈАГАС

[jag_addons_fb_hover_image jag_himg_fimage=“https://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2021/03/kupi-prikljucak-scaled.jpg“ jag_himg_fcolor=“rgba(0,100,177,0.5)“ jag_himg_gradient_overlay=“1″ jag_himg_fcolor_2=“rgba(0,100,177,0.7)“ jag_gradient_orientation=“jag-gradient-horizontal“ jag_himg_style=“jag-himg-s1″ jag_snow_style=“jag-snow-none“ jag_himg_defaulttitle=“1″ jag_himg_defaulthover=“1″ jag_himg_height=“350″ icon_fontawesome=““ jag_himg_ficonsize=“jag_icon_medium“ jag_himg_iconcolor=“#ffffff“ jag_himg_align=“jag-align-center“ jag_himg_valign=“jag-align-middle“ jag_himg_title=“Могућност плаћања прикључења на 36 рата“ jag_himg_titlesize=“36″ jag_himg_titlecolor=“#ffffff“ jag_himg_titlebgcolor=““ jag_himg_subtitle=““ jag_himg_stitlesize=“20″ jag_himg_stitlecolor=“#ffffff“ jag_himg_stitlebgcolor=““ jag_himg_showbutton=“0″ jag_himg_buttontext=““ jag_himg_buttonurl=““ jag_himg_btnsize=“jag-btn-medium“ jag_himg_btntype=“jag-btn-fill“ jag_himg_btntextecolor=“#000000″ jag_himg_btnbg=“#ffffff“ jag_himg_clickable=“0″ jag_himg_extra_class=“hoverfontweight“ jag_himg_mdefaulthover=““ jag_himg_mheight=““ jag_himg_mtitlesize=““ jag_himg_mstitlesize=““ /]
[jag_addons_fb_hover_image jag_himg_fimage=“https://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2021/03/kontakt-dole.jpg“ jag_himg_fcolor=“rgba(0,100,177,0.7)“ jag_himg_gradient_overlay=“1″ jag_himg_fcolor_2=“rgba(0,100,177,0.5)“ jag_gradient_orientation=“jag-gradient-horizontal“ jag_himg_style=“jag-himg-s1″ jag_snow_style=“jag-snow-none“ jag_himg_defaulttitle=“1″ jag_himg_defaulthover=“1″ jag_himg_height=“350″ icon_fontawesome=““ jag_himg_ficonsize=“jag_icon_medium“ jag_himg_iconcolor=“#ffffff“ jag_himg_align=“jag-align-center“ jag_himg_valign=“jag-align-middle“ jag_himg_title=“Желите да се информишете“ jag_himg_titlesize=“36″ jag_himg_titlecolor=“#ffffff“ jag_himg_titlebgcolor=““ jag_himg_subtitle=“или упутите питања у вези са коришћењем услуга Оператора дистрибутивног цистема СРБИЈАГАС,
можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра
0800 021 020.
Позив на овај број је бесплатан.“ jag_himg_stitlesize=“20″ jag_himg_stitlecolor=“#ffffff“ jag_himg_stitlebgcolor=““ jag_himg_showbutton=“0″ jag_himg_buttontext=““ jag_himg_buttonurl=““ jag_himg_btnsize=“jag-btn-medium“ jag_himg_btntype=“jag-btn-fill“ jag_himg_btntextecolor=“#000000″ jag_himg_btnbg=“#ffffff“ jag_himg_clickable=“0″ jag_himg_extra_class=“hoverfontweight“ jag_himg_mdefaulthover=““ jag_himg_mheight=““ jag_himg_mtitlesize=““ jag_himg_mstitlesize=““ /]