“Делатности Jавног предузећа „Србијагас“, Нови Сад су:

Поред претежне делатности – Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже, ЈП „Србијагас“ самостално или преко зависног односно повезаног лица, обавља и следеће енергетске делатности од општег интереса, у свему у складу са Законом о енергетици:

оператора
транспортног
система

оператора дистрибутивног система

снабдевање
природним гасом

јавно снабдевање природним гасом

складиштење и управљање складиштем природног гаса