СИГУРНОСТ ИНСТАЛАЦИЈА

Овим прилогом су дефинисане све мере и активности које је неопходно предузети да би експлоатација унутрашње гасне инсталације била безбедна за људе и околину.
Дистрибутер гаса, као пројектант и извођач кућног прикључка, извођач унутрашње инсталације, и корисник, се морају придржавати свих правилника о техничким условима и нормативима у области дистрибуције природног гаса.

Одговорност Дистрибутера

У Решењу на одобрење на прикључење дефинисани су технички услови за унутрашњу гасну инсталацију, који су предуслов за безбедно постављање кућне мерно-регулационе станице (КМРС) и кућног прикључка. Кућни прикључак се укопава на тачно дефинисану дубину и на минималном растојању од 20 цм приликом укрштања са другим подземним инсталацијама, а 40 цм уколико се води паралелно са њима. Приликом затрпавања, на 30 цм изнад гасне цеви поставља се жута упозоравајућа трака са поруком “ОПАСНОСТ ГАСОВОД”. Након успешно извршеног испитивања чврстоће и непропустивости кућног прикључка, гас се пушта у инсталацију до гасне славине испред КМРС.

Одговорност Потрошача – Унутрашња Гасна Инсталација

Пре постављања гасних апарата и прикључивања на димњак, потрошач мора обезбедити уверење о исправности димњака. Димњаци морају испуњавати услове из стандарда СРПС У.Н4.030 и морају имати минималну ефективну висину од 4 м. Због обезбеђења потребног притиска у ложишном простору и усклађивања са одредбама наведеног стандарда, неопходно је у зидане димњаке поставити металне улошке. За димњаке од фабричких елемената (Schiedel) није обавезно постављање металног улошка, а постојећи метални димњаци се морају термоизоловати. Нови метални димњаци се морају израђивати од алуминијумског или челичног лима, минималне дебљине 1мм, са слојем термоизолације минималне дебљине 5 цм и спољним плаштом од лима.
Унутрашњу гасну инсталацију извођач радова је дужан да изведе по одобреној техничкој документацији и мора се придржавати свих одредби из техничких услова. У супротном, инсталација неће бити прикључена на дистрибутивну мрежу. Свака измена, проширење или реконструкција унутрашње гасне инсталације, може се извести искључиво према новопројектованој техничкој документацији.

Сав материјал који се уграђује у унутрашњу гасну инсталацију мора поседовати фабричке сертификате и атесте одговарајућих републичких установа. Сви радници, који раде на извођењу унутрашњих гасних инсталација, морају имати одговарајућа уверења о стручној способности за врсту посла који обављају. Сва опрема мора поседовати одговарајућа типска испитивања о усклађености са домаћим стандардима и доказе о исправности.
После испитивања чврстоће и непропусности унутрашње гасне инсталације, које мора бити изведено према техничким прописима, врши се постављање КМРС и гасних трошила. Просторија у коју се уграђују гасни апарати треба да буде довољне запремине да се апарат може лако и правилно поставити, користити, и одржавати. Прилаз просторији треба да буде приступачан. Грађевински материал од кога се гради просторија треба да буде негорив, како би се спречило ширење евентуалног пожара. Основни услов за постављање апарата је да се обезбеди довољна количина ваздуха за сагоревање. Гасни апарати се не смеју постављати у просторије, или делове просторија, у којима се налазе запаљиве материје у таквим количинама, да њихово паљење представља посебну опасност. Гасне апарате смеју да постављају и пуштају у рад само акредитовани сервиси, што се доказује одговарајућим уверењем, и то према упуству које даје произвођач. Гасни апарати са уграђеним електричним уређајима намењени уграђивању у просторије где је ризик од електричног удара повећан (влажне просторије, купатило и слично), морају имати степен заштите који се захтева класом простора за његово постављање. Гасни апарати се постављају тако да температуре на површини предмета од горивог материјала (намештај, облоге зидова, таванице и др) не буде виша од 85°Ц, како би се спречила оштећења изазвана топлотом, а у крајњем случају и избијање пожара. Гасни апарати се не смеју користити за сушење текстилних предмета. На свим прикључцима, на којим ће бити накнадно прикључена гасна трошила, морају бити постављени чепови или слепе прирубнице, што се записнички констатује приликом техничког прегледа инсталације.

Приликом пуштања природног гаса у унутрашњу гасну инсталацију, цевовод се испира гасом, односно, продувава довољно дуго да се одстрани сав испитни медијум. Ово је нарочито важно уколико је испитни медијум ваздух, јер може доћи до стварања експлозивне смеше. Када се постигне радни притисак у унутрашњој гасној инсталацији, проверавају се спојна места, нарочито навојних веза, регулатора притиска гаса, мерила протекле запремине гаса, гасних апарата и прикључака гасних апарата премазивањем средствима која пенушају. Нису дозвољени било какви радови на гасним инсталацијама док су под притиском. Уколико је уочено истицање гаса на спојевима, потребно је затворити главни запорни орган (навојна кугласта славина на улазу у мерно-регулациони сет), и отклонити недостатак. Приликом притезања навојних спојева, замене заптивача и слично, предузети мере безбедности, односно забранити употребу отвореног пламена (пушење, заваривање и сл.) и обезбедити ефикасно проветравање простора у коме се радови изводе. У случају да је потребно изводити радове заваривања и лемљења на гасним инсталацијама, потребно је потпуно одстранити гас из инсталације и продувати је интерним гасом. Гасни запорни цевни затварач мора бити поуздано затворен (скинута ручкица или точак закључан и сл.) како би се спречило неовлашћено отварање у току поправке.
Представник дистрибутера гаса пушта природни гас у унутрашњу гасну инсталацију, о чему се прави записник. Потом комисија дистрибутера обавља технички преглед, после чега се утврђује исправност инсталације сходно Закону о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника (“Сл.гласник РС”, број 104/09). Забрањено је потрошачима гаса и другим неовлашћеним лицима да самоиницијативно прикључују нове гасне апарате на већ постојећу унутрашњу гасну инсталацију, или унутрашњу гасну инсталацију на дистрибутивну гасну мрежу.
Унутрашње гасне инсталације које су биле искључене више од једне године, или су биле привремено искључене, морају се пре пуштања гаса у инсталацију подвргнути прописаним испитивањима.

Дистрибутер гаса предаје новом потрошачу природног гаса упутство за руковање регулатором притиска гаса, а уз сваки гасни апарат потрошач добије упутство за руковање истим. Такође, потрошач гаса мора бити упознат са руковањем унутрашњом гасном инсталацијом.
Дистрибутер гаса врши одоризацију гаса ”меркаптаном” (материјом јаког и карактеристичног “мириса”) који је нешкодљив по здравље људи и околину, а такође је неагресиван по гасне апарате.

Послове прегледа и одржавања унутрашњих гасних инсталација обавља дистрибутер гаса најмање једном годишње.
Дистрибутер је дужан да одмах прекине испоруку гаса уколико основано сумња у исправност унутрашње гасне инсталације, тј. ако постоји непосредна опасност по живот људи и околину.

[jag_addons_fb_hover_image jag_himg_fimage=“https://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2021/03/kupi-prikljucak-scaled.jpg“ jag_himg_fcolor=“rgba(0,100,177,0.5)“ jag_himg_gradient_overlay=“1″ jag_himg_fcolor_2=“rgba(0,100,177,0.7)“ jag_gradient_orientation=“jag-gradient-horizontal“ jag_himg_style=“jag-himg-s1″ jag_snow_style=“jag-snow-none“ jag_himg_defaulttitle=“1″ jag_himg_defaulthover=“1″ jag_himg_height=“350″ icon_fontawesome=““ jag_himg_ficonsize=“jag_icon_medium“ jag_himg_iconcolor=“#ffffff“ jag_himg_align=“jag-align-center“ jag_himg_valign=“jag-align-middle“ jag_himg_title=“Могућност плаћања прикључења на 36 рата“ jag_himg_titlesize=“36″ jag_himg_titlecolor=“#ffffff“ jag_himg_titlebgcolor=““ jag_himg_subtitle=““ jag_himg_stitlesize=“20″ jag_himg_stitlecolor=“#ffffff“ jag_himg_stitlebgcolor=““ jag_himg_showbutton=“0″ jag_himg_buttontext=““ jag_himg_buttonurl=““ jag_himg_btnsize=“jag-btn-medium“ jag_himg_btntype=“jag-btn-fill“ jag_himg_btntextecolor=“#000000″ jag_himg_btnbg=“#ffffff“ jag_himg_clickable=“0″ jag_himg_extra_class=“hoverfontweight“ jag_himg_mdefaulthover=““ jag_himg_mheight=““ jag_himg_mtitlesize=““ jag_himg_mstitlesize=““ /]
[jag_addons_fb_hover_image jag_himg_fimage=“https://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2021/03/kontakt-dole.jpg“ jag_himg_fcolor=“rgba(0,100,177,0.7)“ jag_himg_gradient_overlay=“1″ jag_himg_fcolor_2=“rgba(0,100,177,0.5)“ jag_gradient_orientation=“jag-gradient-horizontal“ jag_himg_style=“jag-himg-s1″ jag_snow_style=“jag-snow-none“ jag_himg_defaulttitle=“1″ jag_himg_defaulthover=“1″ jag_himg_height=“350″ icon_fontawesome=““ jag_himg_ficonsize=“jag_icon_medium“ jag_himg_iconcolor=“#ffffff“ jag_himg_align=“jag-align-center“ jag_himg_valign=“jag-align-middle“ jag_himg_title=“Желите да се информишете“ jag_himg_titlesize=“36″ jag_himg_titlecolor=“#ffffff“ jag_himg_titlebgcolor=““ jag_himg_subtitle=“или упутите питања у вези са коришћењем услуга Оператора дистрибутивног цистема СРБИЈАГАС,
можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра
0800 021 020.
Позив на овај број је бесплатан.“ jag_himg_stitlesize=“20″ jag_himg_stitlecolor=“#ffffff“ jag_himg_stitlebgcolor=““ jag_himg_showbutton=“0″ jag_himg_buttontext=““ jag_himg_buttonurl=““ jag_himg_btnsize=“jag-btn-medium“ jag_himg_btntype=“jag-btn-fill“ jag_himg_btntextecolor=“#000000″ jag_himg_btnbg=“#ffffff“ jag_himg_clickable=“0″ jag_himg_extra_class=“hoverfontweight“ jag_himg_mdefaulthover=““ jag_himg_mheight=““ jag_himg_mtitlesize=““ jag_himg_mstitlesize=““ /]