ПРИКЉУЧЕЊЕ ДОМАЋИНСТВА НА МРЕЖУ

КУЋНИ ГАСНИ ПРИКЉУЧАК

Изградња кућног гасног прикључка и мерно регулационог сета подразумева изградњу прикључног гасовода од основне дистрибутивне гасоводне мреже до објекта потрошача, укључујући и изградњу и монтажу кућног мерно регулационог сета на зиду објекта.

Основна верзија Уговора предвиђа изградњу прикључка до 20 м дужине.

Вредност изградње кућног гасног прикључка и мерно регулационог сета дефинисана је Методологијом Агенције за енергетику Републике Србије.
У зависности од типа прикључка ( Г4 (капацитета 6 м3/час природног гаса) – уобичајен за стандардно домаћинство, Г6 (капацитета 10 м3/час природног гаса) – уобичајен за веће домаћинство и малу привреду). Вредности прикључака у 2021. години износе:

Ред. број Опис позиције Износ у динарима (без ПДВ – а)
1. Трошкови изградње типског прикључка на већ изграђену мрежу за категорије типског прикључка:  
1.1 Г – 2,5
1.2 Г – 4 71.109,00
1.3 Г – 6 77.697,00
2. Трошкови изградње типског прикључка ако се прикључак гради истовремено са изградњом мреже за категорије типског прикључка:  
2.1 Г – 2,5
2.2 Г – 4 56.887,00
2.3 Г – 6 62.157,00
3. Јединични варијабилни трошак опреме и радова за сваки додатни метар преко граничне удаљености 2.036,76
4. Део трошкова система, јединствен за све дистрибутивне мреже за категорије типског прикључка:  
4.1 Г – 2,5
4.2 Г – 4 5.334,00
4.3 Г – 6 8.890,00

Напомена:

  • Ценовник се односи на трошкове опреме и изградње типских прикључака у дужини од 20 метара.
  • Уколико дужина гасне инсталације прелази граничну удаљеност од 20 метара, сваки додатни метар се наплаћује по цени од 2.036,76 дин/м +ПДВ.
  • Уговарањем стварања техничких услова за прикључење објекта купца на дистрибутивни гасоводни систем ЈП „Србијагас“, током изградње мреже, одобрава се попуст 20%.

ВАЖНО:

Препоручујемо прикључење у фази изградње дистрибутивне гасоводне мреже, што подразумева да ЈП „СРБИЈАГАС“ и Купац склопе Уговор о стварању техничких услова за прикључење објекта купца природног гаса на дистрибутивни систем природног гаса ЈП „СРБИЈАГАС“.

Овим Уговором, као обавеза ЈП „СРБИЈАГАС“ , предвиђена је изградња типског гасног прикључка закључно са сигурносном славином на месту предвиђеном за кућно мерно регулациони сет на објекту купца.

Овим Уговором, као обавеза Купца  предвиђена је уплата износа од 6.400,8 РСД који  сагласно Одлуци о висини трошкова типског прикључка на систем за дистрибуцију природног гаса ЈП „СРБИЈАГАС“  бр. 01-01/1165 од 08.04.2021,  чини део трошкова система за типски гасни прикључак ( ДТС).

Овим Уговором предвиђено је да се након добијеног Решења одобрења за прикључење приступи закључењу Уговора којим ће поред осталог бити регулисан начин плаћања преосталих трошкова прикључења (умањених за износ ДТС који је плаћен) и уз примену попуста од 20%.

[jag_addons_fb_hover_image jag_himg_fimage=“https://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2021/03/kupi-prikljucak-scaled.jpg“ jag_himg_fcolor=“rgba(0,100,177,0.5)“ jag_himg_gradient_overlay=“1″ jag_himg_fcolor_2=“rgba(0,100,177,0.7)“ jag_gradient_orientation=“jag-gradient-horizontal“ jag_himg_style=“jag-himg-s1″ jag_snow_style=“jag-snow-none“ jag_himg_defaulttitle=“1″ jag_himg_defaulthover=“1″ jag_himg_height=“350″ icon_fontawesome=““ jag_himg_ficonsize=“jag_icon_medium“ jag_himg_iconcolor=“#ffffff“ jag_himg_align=“jag-align-center“ jag_himg_valign=“jag-align-middle“ jag_himg_title=“Могућност плаћања прикључења на 36 рата“ jag_himg_titlesize=“36″ jag_himg_titlecolor=“#ffffff“ jag_himg_titlebgcolor=““ jag_himg_subtitle=““ jag_himg_stitlesize=“20″ jag_himg_stitlecolor=“#ffffff“ jag_himg_stitlebgcolor=““ jag_himg_showbutton=“0″ jag_himg_buttontext=““ jag_himg_buttonurl=““ jag_himg_btnsize=“jag-btn-medium“ jag_himg_btntype=“jag-btn-fill“ jag_himg_btntextecolor=“#000000″ jag_himg_btnbg=“#ffffff“ jag_himg_clickable=“0″ jag_himg_extra_class=“hoverfontweight“ jag_himg_mdefaulthover=““ jag_himg_mheight=““ jag_himg_mtitlesize=““ jag_himg_mstitlesize=““ /]
[jag_addons_fb_hover_image jag_himg_fimage=“https://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2021/03/kontakt-dole.jpg“ jag_himg_fcolor=“rgba(0,100,177,0.7)“ jag_himg_gradient_overlay=“1″ jag_himg_fcolor_2=“rgba(0,100,177,0.5)“ jag_gradient_orientation=“jag-gradient-horizontal“ jag_himg_style=“jag-himg-s1″ jag_snow_style=“jag-snow-none“ jag_himg_defaulttitle=“1″ jag_himg_defaulthover=“1″ jag_himg_height=“350″ icon_fontawesome=““ jag_himg_ficonsize=“jag_icon_medium“ jag_himg_iconcolor=“#ffffff“ jag_himg_align=“jag-align-center“ jag_himg_valign=“jag-align-middle“ jag_himg_title=“Желите да се информишете“ jag_himg_titlesize=“36″ jag_himg_titlecolor=“#ffffff“ jag_himg_titlebgcolor=““ jag_himg_subtitle=“или упутите питања у вези са коришћењем услуга Оператора дистрибутивног цистема СРБИЈАГАС,
можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра
0800 021 020.
Позив на овај број је бесплатан.“ jag_himg_stitlesize=“20″ jag_himg_stitlecolor=“#ffffff“ jag_himg_stitlebgcolor=““ jag_himg_showbutton=“0″ jag_himg_buttontext=““ jag_himg_buttonurl=““ jag_himg_btnsize=“jag-btn-medium“ jag_himg_btntype=“jag-btn-fill“ jag_himg_btntextecolor=“#000000″ jag_himg_btnbg=“#ffffff“ jag_himg_clickable=“0″ jag_himg_extra_class=“hoverfontweight“ jag_himg_mdefaulthover=““ jag_himg_mheight=““ jag_himg_mtitlesize=““ jag_himg_mstitlesize=““ /]