ПРИКЉУЧЕЊЕ ДОМАЋИНСТВА НА МРЕЖУ

КУЋНИ ГАСНИ ПРИКЉУЧАК

Изградња кућног гасног прикључка и мерно регулационог сета подразумева изградњу прикључног гасовода од основне дистрибутивне гасоводне мреже до објекта потрошача, укључујући и изградњу и монтажу кућног мерно регулационог сета на зиду објекта.
Основна верзија Уговора предвиђа изградњу прикључка до 20m дужине.
Вредност изградње кућног гасног прикључка и мерно регулационог сета дефинисана је Методологијом Агенције за енергетику Републике Србије.
У зависности од типа прикључка (Г4 (капацитета 6м3/ч природног гаса) – уобичајен за стандардно домаћинство, Г6 (капацитета 10м3/ч природног гаса) – уобичајен за веће домаћинство и малу привреду), на територији општине Ивањица вредности прикључка у 2019. години износе:

Тип ЦЕНА (без ПДВ-а) ПДВ (20%) УКУПНО (дин)
Г 4 93.911,00 18.782,00 112.693,00
Г 6 103.719,00 20.744,00 124.463,00

Напомена:

  • Ценовник се односи на трошкове опреме и изградње типских прикључака у дужини до 20 метара
  • Уколико дужина гасне инсталације прелази граничну удаљеност од 20 метара, сваки додатни метар се наплаћује по цени од 3066,50 дин/м + ПДВ
  • Уговарањем стварања техничких услова за прикључење објекта купца на дистрибутивни гасоводни систем ЈП „СРБИЈАГАС“, током изградње мреже, одобрава се попуст 20 %.

ВАЖНО:

Препоручујемо прикључење у фази изградње дистрибутивне гасоводне мреже, што подразумева да ЈП „СРБИЈАГАС“ и Купац склопе Уговор о стварању техничких услова за прикључење објекта купца природног гаса на дистрибутивни систем природног гаса ЈП „СРБИЈАГАС“ .
Овим Уговором, као обавеза ЈП „СРБИЈАГАС“ , предвиђена је изградња типског гасног прикључка закључно са сигурносном славином на месту предвиђеном за кућно мерно регулациони сет на објекту купца.
Овим Уговором, као обавеза Купца предвиђена је уплата износа од 5.796,00 РСД који сагласно Одлуци о висини трошкова типског прикључка на систем за дистрибуцију природног гаса ЈП „СРБИЈАГАС“ бр. 01-01-6115 од 10.12.2015., чини део трошкова система за типски гасни прикључак ( ДТС).
Овим Уговором предвиђено је да се након добијеног Решења одобрења за прикључење приступи закључењу Анекса Уговора којим ће поред осталог бити регулисан начин плаћања преосталих трошкова прикључења (умањених за износ ДТС који је плаћен) и уз примену попуста од 20%.

Купите прикључак на 36 рата
Желите да се информишете
или упутите питање у вези са коришћењем услуга компаније Оператор Дистрибутивног Система СРБИЈАГАС?
Налазимо Вам се на располагању. Можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра на број
0800 021 020
Позив на овај број је бесплатан