ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

На дневном реду седнице Надзорног одбора ЈП „Србијагас“ деветомесечни и шестомесечни извештаји

На седници Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас“, која је одржана данас у Новом Саду, усвојени су извештаји и одлуке значајни за рад и пословање компаније, у складу са законским роковима за њихово усвајање.

Чланови Надзорног одбора су на седници, којој је председавао председник НО проф. др Муамер Реџовић, у оквиру дневног реда, најпре усвојили Извештај о пословању предузећа за период 01.01-30.06.2023. године са исказаним позитивним финансијским резултатом у том периоду, а затим су прешли на усвајање кварталних извештаја, међу којима: Извештаја о процени ризика наплате краткорочних потраживања и пласмана са стањем на дан 30. септембар ове године и Извештаја о вредновању дугорочних финансијских пласмана и дугорочних потраживања на крају трећег квартала.
Усвојен је и Извештај о вредновању залиха и датих аванса на дан 30.09.2023 и Извештај о извршеном попису залиха природног гаса са стањем 01. октобра ове године.

На дневном реду седнице био је и Извештај стручне комисије за сагледавање одступања тржишних вредности у односу на књиговодствене вредности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина, нематеријалне имовине и преиспитивању корисног века и резидуалне вредности средстава ЈП „Србијагас“ у првих шест месеци ове године, који је такође усвојен, а за исти период Надзорни одбор усвојио је и Одлуку о отпису и искњижавању застарелих потраживања и обавеза.

Чланови НО усвојили су данас и измењен и допуњен Пословник о раду Надзорног одбора и донели Одлуку о именовању чланова Комисије за ревизију ЈП „Србијагас“.

На седници је усвојен и Предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања компаније за 2023. годину, којим се уважавају битне промене у условима привређивања предузећа, а пре свега у делу физичког обима пословања, односно плана набавке природног гаса и дистрибуираних количина Оператора дистрибутивног система, затим плана продаје односно планских набавних и продајних цена, плана инвестиционих и развојних улагања у делатности транспорта и дистрибуције природног гаса, плана запослених и других планских величина. Ребаланс Програма пословања за 2023. годину биће достављен оснивачу, Влади Републике Србије на сагласност.

Седници су, поред чланова Надзорног одбора, присуствовали и представници менаџмента компаније.

Нови Сад, 24. октобра 2023. године                                                                                     Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
2023-10-24T13:34:53+02:00
Go to Top