Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној 31. августа 2017. дао сагласност на одлуке о ценама приступа систему за дистрибуцију природног гаса које су донели оператори дистрибутивног система и ценaма природног гаса за јавно снабдевање које су донели јавни снабдевачи природним гасом.
Промена цена резултат је првог образовања цена у складу са одредбама измењене Mетодологије за утврђивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса и Методологије за утврђивање цене природног гаса за јавно снабдевање, које су донете крајем 2016. године и којима су за групе купаца дефинисани нови односи између тарифа за обрачун цена.
Овим се не мењају, односно остају на досадашњем нивоу, укупне просечне цене. Нове тарифе ће се примењивати од 1. октобра 2017. године.

Цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса можете преузети овде