ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

У Новом Саду одржана седница Надзорног одбора ЈП „Србијагас“

На седници Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас“, која је одржана данас, у четвртак, 21. априла, у Новом Саду, усвојени су Консолидовани финансијски извештаји компаније за 2021. годину, у којима су исказани позитиван консолидовани финансијски резултат и повећање капитала предузећа.

Седници, којој су присуствовали сви чланови НО, председавао је проф. др Муамер Реџовић, председник Надзорног одбора, а присутни су били генерални директор ЈП „Србијагас“ Душан Бајатовић и чланови пословодства.

Надзорни одбор усвојио је Извештај о самооцењивању предузећа са пресеком стања на дан 31.12.2021. године, који је припремила Радна група за координацију активности на успостављању адекватног система финансијског управљања и контроле у ЈП „Србијагас“, именована од стране генералног директора. Радна група сачинила је Упитник о самооцењивању, односно Годишњи извештај о систему финансијског управљања који је у дефинисаном року достављен Централној јединици за хармонизацију Министарства финансија. Предузеће је донело Мапу процеса ЈП „Србијагас“, у којој је извршено идентификовање односно попис свих пословних процеса, а затим се приступило наставку имлементације система финансијског управљања и контроле и следећем кораку – Сегментацији организације, допунској анализи и идентификацији кључних процеса у предузећу. Како је речено на седници, у току 2022. године очекује се даљи наставак овог свеобухватног процеса анализе финансијског управљања и контроле у којем предстоје активности на процени и решавању ризика којима су изложени пословни циљеви.

У законом одређеним роковима, чланови Надзорног одбора усвојили су данас низ тромесечних пословних извештаја компаније за први квартал 2022, међу којима Извештај о процени ризика наплате и вредновању краткорочних потраживања и пласмана, затим Извештај о вредновању дугорочних финансијских пласмана и дугорочних потраживања, Извештај о вредновању залиха и датих аванса и Извештај о попису залиха природног гаса ЈП „Србијагас“.

У складу са Законом о јавним предузећима, на седници је именована Комисија за ревизију чији је основни задатак припрема, предлагање и контрола спровођења рачуноводствених политика и политика управљања ризицима у предузећу.

Нови Сад, 21. април 2022. године                                                     Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
2022-04-21T13:32:51+02:00
Go to Top