ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Истакнут позитиван тренд већине показатеља пословања у Консолидованим финансијским извештајима

У Пословном центру ЈП „СРБИЈАГАС“ у Новом Саду данас је одржана седница Надзорног одбора националне гасне компаније. Председавао је проф. др Муамер Реџовић, председник НО, присутни су били представници пословодства, на челу са заменицом генералног директора Блаженком Мандић, а у њеном раду је учествовао и помоћник министра рударства и енергетике Раша Којчић.

Чланови Надзорног одбора усвојили су најпре Извештај независног ревизора о обављеној ревизији редовних годишњих финансијских извештаја ЈП „СРБИЈАГАС“ за период 01.01-31.12.2020. године. Независни ревизор дао је позитивно мишљење на Финансијске извештаје Србијагаса, уз оцену да они, по свим материјално значајним питањима, истинито и објективно приказују финансијску позицију предузећа, као и резултате пословања, промене на капиталу и токове готовине на дан 31.12.2020. године, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Чланови Надзорног одбора усвојили су и Извештаје независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја ЈП „СРБИЈАГАС“ по делатностима за исти период.

Надзорни одбор потом је усвојио Финансијске извештаје и Извештај о пословању ЈП „СРБИЈАГАС“ за прошлу годину, након извршене ревизије независног ревизора, а усвојени су и Финансијски извештаји ЈП „СРБИЈАГАС“ по делатностима за период јануар-децембар 2020. године.

На данашњој седници, чланови Надзорног одбора Србијагаса усвојили су и Консолидоване финансијске извештаје компаније за поменути период, као и Консолидовани извештај о пословању за 2020. С тим у вези, истакнут је позитиван тренд кретања већине показатеља пословања, првенствено у виду пословне добити, али и повећања укупне имовине, побољшања структуре капитала, кроз вишу текућу и укупну нераспоређену добит и снижење дугорочних обавеза и обавеза из пословања.

Консолидовани извештај о пословању, израђен на основу Консолидованих финансијских извештаја, како је речено, приказује анализу пословања, реализоване активности, најзначајније пословне промене и остварене пословне резултате матичног и зависних предузећа, као и ефекте консолидације. На консолидоване показатеље пословања у 2020. години у највећој мери су утицали резултати пословања ЈП „СРБИЈАГАС“.

Консолидовани нето резултат је позитиван и знатно виши у односу на претходну годину, имајући у виду да су поред матичног правног лица, а у оквиру зависних предузећа, „Транспортгас Србија доо“, „Специјална лука Панчево“, као и „Гас Бечеј“, остварили позитиван финансијски резултат. Посматрано по сегментима пословања, највећи допринос, кроз приходе од продаје, свакако дају сегмент гаса и метанола и сирћетне киселине.

Имајући у виду постојећу пандемију у 2020. години, сви делови економске целине предузимали су потребне активности и мере, како у циљу наставка сигурног снабдевања тржишта и реализације планираног промета роба и услуга, уз актуелне набавне и продајне цене, инвестиционих активности, нарочито оних од стратешке важности и оптималног рада у датим условима, тако и у погледу ефикасности наплате потраживања, измирења обавеза и одржавања ликвидности предузећа.

ЈП „СРБИЈАГАС“, као матично правно лице, има значајан утицај на пословање привредних друштава која су део консолидације, нарочито код зависних предузећа. Представници Србијагаса у органима управљања предузимају активности у интересу и матичног и зависних лица у циљу унапређења пословања свих учесника консолидације, а тиме и економске целине, што се одражава и на резултате привредне активности на нивоу Републике Србије, као и на различите макроекономске показатеље.

Све досадашње и будуће активности које предузеће „СРБИЈАГАС“ и Надзорни одбор државне гасне компаније предузимају, у циљу разрешења одређених питања и доношења одлука у циљу унапређења пословања зависних предузећа, како је истакнуто, одвијају се уз сагласност и континуирану сарадњу са оснивачем, Владом Републике Србије и надлежним министарствима.

Нови Сад, 21. јун 2021. године                                             Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
2021-06-21T13:17:31+02:00
Go to Top