A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > O preduzeću > Delatnost > Transport > Transport prirodnog gasa

Transport prirodnog gasa

Naša kompanija svake godine transportuje gas do velikih industrijskih potrošača i distributera, povezanih na gasovodni transportni sistem i snabdeva ih sa više od dve milijarde kubnih metara prirodnog gasa. Zimi, bezbedno i pouzdano, više od 12 miliona m3 prirodnog gasa putuje kroz Srbiju. Gasovodni transportni sistem – gasovodi visokog pritiska od 16 do 50 bara imaju dužinu više od 2.230 km. Transport gasa obavlja se pouzdano i neprekidno, jer JP „Srbijagas“ obezbeđuje dvadesetčetvoročasovni nadzor i kontrolu parametara gasovodnog transportnog sistema. Daljinski nadzor obavlja se putem računarskog sistema koji obezbeđuje informacije o stanju ključnih tačaka na gasovodnom sistemu. Transportni sistem nadzire se iz dispečerskih centara u Novom Sadu i Beogradu.

Dispečerski centar Novi Sad
+381 21 481 1400
+381 21 481 1285

Dispečerski centar Beograd
+38111 260 4130

OSNOVNE KARAKTERISTIKE TRANSPORTNOG GASOVODNOG SISTEMA

Kapacitet

540.000 m3/h ( 13 mil m3/dan )

Pritisak

16 do 50 bar

Dužina

2.230 km

Prečnici

od DN 150 do DN 750

Starost

25 godina (prosečna)

Kompresorska stanica

4.4 MW

Ulazi

Uvoznog gasa

1


Domaćeg gasa

10

PSG Bantaski Dvor

1

Izlazi

GMRS

165 (168)

PSG Bantaski Dvor

1

PPS

2

Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa

Odluku o davanju saglasnosti na Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa možete preuzeti ovde

Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa možete preuzeti ovde

Ugovor o transportu prirodnog gasa možete preuzeti ovde

Odluku o izmeni pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa objavljene u Sl. Glasniku br.14/14 možete preuzeti ovde

Odluku o davanju saglasnosti AERS-a na Odluku o izmeni pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa objavljene u Sl. Glasniku br.5/14 možeta preuzeti ovde

Javna konsultacija

Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa – Transportgas Srbija d.o.o.

Primedbe i sugestije dostaviti na priloženom obrazcu – tabeli u elektronskoj formi na adresu operatori.sistema.ns@srbijagas.com najkasnije do 08. Novembra 2015.g

Poziv za ugovaranje godišnjih neprekidnih kapaciteta za gasne godine G+1 G+2 i G+3

Poziv za ugovaranje godišnjih neprekidnih kapaciteta za gasne godine G+1 G+2 i G+3 možete preuzeti ovde

Podaci o kapacitetima po svakom ulazu / izlazu

Numeričkim podacima o pojedinačnim kapacitetima po svakom ulazu / izlazu (tehnički, ukupno ugovoreni i raspoloživi) možete pristupiti na adresi https://ots-test.srbijagas.com

Izveštaj o proceni potražnje za uvećanim kapacitetom između Mađarske i Srbije

U skladu sa Uredbom Komisije (EU) 2017/459 , Poglavlje V , Član 26 , OTS Srbijagas objavljuje anketu tražnje - Izveštaj o proceni tržišne potražnje za proširenje kapaciteta na tački interkonekcije Kiškundorožma / Horgoš granica Srbija/Mađarska.
Izveštaj možete preuzeti ovde


In accordance to Commission Regulation (EU) 2017/459 , Chapter V, Article 26, TSO Srbijagas publish demand survey - The Market Demand Assessment Report for incremental capacity at interconnection point Kiskundorozsma HU/SRB border.
You can download the report here