A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

21.08.2013 |

Doneta Pravila o radu transportnog sistema

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije dao je saglasnost na Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa JP „Srbijagas“, koja je pripremilo preduzeće "Srbijagas" kao operator transportnog sistema.

Imajući u vidu da se radi o jednom od najvažnijih i najkompleksnijih podzakonskih akata u oblasti prirodnog gasa, sproveden je postupak javnih konsultacija i izvršene su korekcije i usaglašavanja teksta.
Pravila o radu transportnog sistema JP „Srbijagas“ urađena su u skladu sa Zakonom o energetici i usaglašena sa propisima Evropske unije. Pravilima se uređuju principi i postupci planiranja razvoja, uslovi priključenja na transportni sistem, merenje, opseg kvaliteta prirodnog gasa, održavanje objekata na transportnom sistemu, razmena podataka sa operatorima povezanih sistema i postupanje u uslovima poremećaja.
Pravilima o radu transportnog sistema definiše se kako operator transportnog sistema obavlja poslove organizovanja i administriranja tržišta prirodnog gasa i utvrđuje okvir kojim se bliže regulišu prava i obaveze učesnika na tržištu. Pravila uređuju i pristup transportnom sistemu, raspodelu kapaciteta i upravljanje preopterećenjem na ovom transportnom sistemu, utvrđivanje dnevnih količina prirodnog gasa po korisnicima transportnog sistema, pravila balansiranja i obračun odstupanja, kao i finansijske obaveze korisnika sistema.
Donošenjem Pravila o radu transportnog sistema JP „Srbijagas“, uspostavljen je neophodan pravni okvir za dalji razvoj i efikasno funkcionisanje tržišta prirodnog gasa na principu konkurencije i njegovo uklapanje u jedinstveno evropsko tržište.